Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

242,059- Giraut de Bornelh

I. 1 ura N²; salucha R, ses luogna T 2 Per soaut Q 3 E sas R; seu de DERV; gio T 4 Se K, Ses I, Sil c; bem M, ben QT, be V; somneilla NR, sompneilla E, soneilla IKMcc’ sonella T, sonilha CSg, se meilla Q, ses ueila V; ni·s] ni MNQRc’ elucha Q, lucha IKN 5 Lamor QT, Lamors lamor R; q’n Q, quē I; fera Tc, fai IK 6 no lan D, nō lai Q, uolam c; deslim M, delujn V, delogna c, deluogn T, de long N, de lonc Q, de leigna D; ublit c 7 Mas Q; ner c; si f. ABDENQTc; chan c 8 Vos n’a. t. ABDENQT

II. 9 Mas SgV; eslucha DV, esclucha c 10 Tan quem v. V, Puois me (Pos mi Q) uires IKQ, Mauetz uirat ABDENT, Mauetz iurat c; de br. bl. ABEIK, de br. de bl. D, br. de bl. NTc 11 p. so ANTc, p. o V; qeus DENc’ 12 Don mauetz CMV, Domna ues R, Dom maiaz c, Don maias Q, Don maiatz ABDEIKNSgT 13 Mas V, Ans ABDEIKN; sieus BIKNV, si Mc 14 madonam Vc’ madonan N, madōna Qc; pleuit c 15 destarç N, destratz c, del star Q; dan Tc 16 Non DKMNQc, Nois AB, Nos Bartsch; l. taing AB; vos fehlt T

III. fehlt V 17 Cal N, Mal R; m’a. fehlt M; t.] menat ABC 18 Non DMQ 19 E fehlt Sg; ui T; an Q, cre D; g.] leu NT, len c; clops T, colp EIKMN; manc M 20 Qui DEQSgc, Que N; a] per ABDENTVc; trebucha ABCDNcc’ 21 L.] A leo Q, Cauan DNc, Cabanz T, Cauem E; n’on] on Bartsch, Chr.6 115, Var. 13ª (?); puosca f. DENTc; L. per quieu no puesc fogir Sg 22 s.] es Q; uanz Sg, gastatz IK; v. e flebezitz ABDENQSgTVc, v. e feblezitz IKc’; Aissi men (Aissamen D, Eissamen ETc) uauc fl. (febleçiç T, frebelis N, febrezit c) ABDENTc 23 C. e.] Cons Q, Comom T; desamat c; aman Rc 24 desraicha B, deraziia K, deraiia Q

IV. 25 E la n. NT, Que la n. V, Mas la n. Q; c. le Sgc’, e. la M, e. NQTc, quel V; son RTc, senz I; ma chucha R, mes lucha V, me (men E) trucha ABDEIKNQSgTc’, me tucha c 26 Dor M; ascha c; o] e NVc: sobra banes T 27 Trou c, Truc Sg, Entro R; qem mi c’, que mi DNSgTV, que me Qc, que men AB; dolen c, dolam D, dol IK; ams mey f. C, ams f. IK, m. f. R, li flancs T, li franc Q, li f. ABDNSgVc 28 fehlt E; c’ ai] ques ABDNT, qe c, on c’; valors ABCDNTc 29 fehlt E; Car en AB; litz T; ieu n. p. d. R, n. p. re DIKNQTc, nom p. adormir V, n. p. d. AB 30 me leu RTc’ en leu DNc, leu sus IKQ; tot c; esbait c, ebbaitz Sg, ebais D, es blaiç Q 31 fehlt E; en estan c, tot en e. V 32 Cantra CR, Outra V; mes t. e. MNQRV, mes c t. e. Sg

V. 33 Lo c. ABDEIKNQTc; men c; c. e] c. em IK, crida N, crida en c; chucha c 34 Quieu SgT, Qˉl R; nos D, nom SgV; nim SgV, ni c; estanc V, desbranc ABDENQSgT dels blanc c 35 Del Tc; e seu MRV, per quieu Sg, eu T 36 Qāt KQ; s.] vei ABDEIKNQTc; ren ABCEIKQTc, re DV; ço N; non a. NV, noi a. IKQSg, nom aflucha R, a. 37 E manz c’, Cades V, Ans sai ABDENTc, Lamors IKQ; men es a M; don mera IKQ, quem ner a ABDEN, ce men er a T, quem a c; pastir Sg, fugir ABDENTc 38 Q mos uers sia fenitz R; a unit c 39 Et es t.] Es t. R, Res t. Sg, Et es me IK, Es me Q, E tem lo (los A) ABDE, E te mi NTVc; sobrels DENT, sobrer V, sobres AB, sobra c; l’ fehlt ABDENT; afan cc’ 40 Quim D, Qen QT, Qe V; renpaus Q, lo sen Sg; en QTc, el Sg

VI. 41 Qa M, Ab ABDEIKNQT, A c; uolentatz V, fehlt E; parucha T, paucha D, pauraha N, pair rucha c, fehlt E 42 mai ABDIKNQTc, fehlt E; laissant Q, giquit IK, fehlt E; cor T, fehlt E 43 el DTc; etranc V, o c. IKR 44 Qiuos T, Quis MSg, Qus C, Qui Q; mi NRc’ meos Q, lam V; cui a. MSg, cuia ue IK, cuid E, qu a. c’; far ducha T, fors ducha DNRQV, fehlt E 45 Cabanz Dc, Abanç T, fehlt E; me er R, mer ier c, mer V, cre mer T, fehlt E 46 v. q. s. cōplit c, fehlt E 47 M. daiquo s. Sg, E daizo s. Q, E. s. daisso IKTc, E sui de so ABDN, E son eu daizo V, fehlt E; p.] pietz IK, fehlt RV 48 C. ac m. n. D, fehlt E; gent Vc, gen M, res N, fehlt E; mendiia ENQ

VII. fehlt CMRV. 49 Cu Sg; v. l’o. fehlt E; e fehlt EQ; vos fehlt E; la uit c, lainç N, fehlt E 50 Qieu no T, fehlt E; cudera cun T, fehlt E; amiratç T, amiran c 51 Ni c; nogeus N, fehlt E; dieu SgT, fehlt E; lo DTc’, lur Sg, los al c, fehlt E; m. fehlt E

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI