Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

242,043- Giraut de Bornelh

I. 1 Mals Sg, Aras M, Las C, Ai N, A DIKN²Q; mauec Sg, manc N² 2 Quer IK 4 soblat Sg 6 fais N; tirais M 7 quit M; marrir CDIKN 8 Qi M, Qieu CSga; so M, lo N

II. 9 Quenaissi Sg; me es Q; endeuengut R, deuengut QSga 10 quieu Sg, qē Q; pert CDMQR; la Sga, sa R 11 non a Sg  12 E deuenc N 13 D. no suj ieu C, Sui eu d. DIKMNQ (drut QRSg); non i IKa, ni nom NSg, ni C, nom R; en] o DIKMNQ 14 Sades DIKN; lam a; forses M, forziaz a, forsieus R, plus fort C 15 En MNSg, Ē a; vej MN; diçir IMQ 16 Ni s. d. a, Soi druç hoc Q, So cara M; qui·m] e quim I, qui Q, quo a; poi KNa

III. 17 c.] qe Q; sols Sg, nō R; sol lai a; a Q 18 aymador R 19 Amaires N, Ab rire R; sieu Sg; dieus R; adhor M, auzor a 20 eu] leu a; francs M; e non IQ, e nō i R, ni nom Sg  21 Le coratges Sg; nel biai D 22 p. qˉ R 23 Bern a, Uen Sg; ten Sg, cug C; Ni len uol nim uir DIK, Nim uolui (uoil Q) nim uir NQ 24 pero n pl. a; Ni (Nin D, Nim N) part (per Q) lo cor nil (ni Q) cossir DIKNQ

IV. fehlt DIKNQ. 26 amor Sg; uol C 21 an Sg, ā C 28 prou a; tengut M 30 e] ni Sg 32 nos Ra

V. und VI. umgestellt C. 33 E fehlt C; com fehlt M; nai Q, as RSga; ieu r. CM; recebut QSg 34 Massa DIKNQ; donors Q 35 ton s. RSg 36 a NQ; mas am M, maxan Q 37 queu c. D, quieu c. K, qe conuenç Q; quen Sg, me DIKNQ; trais M 38 Acell M, A cil a, Casel K, Car cel DIN, Quals cel Sg, Qˉ sel R, Tal bel Q 39 E·m] E DIKNQa, Me R; faran NQ, faram DI, farā K, fera a 40 Per DIKNQ; que suna tor D, ques una cor N, que cuna tor K, que cuna noill tor I; non Sg, noill DIK, nol N

VI. 41 Dis uol I, Dieus uol M, Que uoles R; so qieu ai M, doncs (dun Q) so ca QRSg; uolgut DIKMNQRSg 42 No nō s. Q; iā Q, ias M; men Sg, mere M, mar N 43 Sun Q, Si Ra; t] ai N; quoms Sg, qem M, q- Q; tal M, qua C, al DIKNQ; greuor C, gior M, cremor R 44 Desiran N, Dezir om DIK, E d. M, Natendom Q; ma de Q, ma M, plus de DIKN; saluç 45 Nā tis Q, Nantics RSga; nos DIKNQ, no M; parl a, ue M 46 Ouaz N; q.] car DIKN; se il Q, sim R, si CNSg; gam R, elam C 47 S. me Q; pot DIKNQ 48 Caucir me p. DIKNQSg

VII. 49 Masa Q, M. ar R; mā QR, man DIM 50 Duns Q, Li MSg, clam MSg, clan Q, dams N; qen Q 51 Cels Sg, Eil N; durgeilh M; quels Sg, qe QR; plusors Q 52 e fehlt I; confondutz R, dechaigut CN, descauç Q, derazit M 53 Qele M; cortesa Q, comte Sg, coms M; a. c] on DIKNQ; ioy R, pretz DIKNQ 54 saber QR, plazers C; pres Sg, iois DIKNQ 55 S’en] Se Q; cuida DIKNQ 56 Si DIKNQ; loi CRa, soil DIK, lo NQ, le Sg; volon DIKNQ

VIII. 57 terai Q 58 Si lam l. MQ, Selan l. N, Son lan laiz Sg, Som lon laiss R, Sil laisson a 59 reis CMQR; s’o] sol I, si Q, siei M, o C

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI