Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Appel, Carl.  Bernart von Ventadorn, seine Lieder, mit Einleitung und Glossar. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1915.

070,006- Bernart de Ventadorn

I. 1. Acossellatz mi C, Ar macoſſatz R, Ara mescoutatz V, Aras consseilhatz f; senhors R   2. saber] ualor ARV, razo C   3. Cuna BCDGIKQ; domna d. f; de DQ, deg O, dec Si; sabor a   5. E Si, Et f; eral s. BD; sai fehlt C, fai korr. zu sai a; de] per BRf, en MSSi; ueritat D, uertatz Si; Ara sai eu la u. O   6. a] uol M; Kella au. D, Quel(l) au. Ef, Que fay au. R; Qil au. am. priuatz Si   7. Ni ABDEQ, Et CGIKRSSiVaf, Ez M; Canc O; nuls D   8. t.] plus M; greu DOQRSSiVf; no f. DS, non f. E, nō f. IKOaf; fom korr. zu fon a
 
II. 9. D fehlt I; A una Q; res CR; Mas de cho GS   10. E(t) e. CEORSSiaf, On e. D, E stau G, Qai estat M, Essui Q; en greu p. GIKQ   11. Que malonga en D, Que maleuia E, Qalognat ai GS, Que malongue IK, Qallongat Q, E sim dobla V, Quieu doblat ai f; Que (Qa O) lonh (loncs OSi) aurai m. d. COSid, Qe loncx (totz M) temps naurai d. MR   12. Si Q; p.] tort C, plaiz G, plais Si, fach M, fait V   13. E s(i)eu (sie R) li (len CO) dic CGORVSSia; son peccat CO, son p. (pensatz Si) GMSiV, mon pensar a; E sim part de samistat f   14. Veo D, Ueus EGS, Ueu Q, Neus V; Tenc (Teinh a) me per deseretat (desconortatzSi) CMOSiaf (s. v. 22), Tērāz per deſeſperat R   15. que·n] che o D, qu(i)en BEIKV, qem G, qˉ R; f.] dig IK, o] au DQ; Damor e ia dieus (deu Si) nom do(n) CMOSiaf (s. v. 23)   16. pos IK; Pueis faire uers ni chanzon CMOSiaf (s. v. 24), Res no men pot esser bo GRSV
 
III. fehlt C   17. Car Oa, E fehlt Si; l’am] uiu V   18. Aurain (Auran E) blasme de la gen ABE, Esqerns (Esquerenz IKO, Esqˉrn R, Esqes Si) er (es M, et a) a (fehlt IK) tota gen IKMOSiaf, Enois (Et nois S) er (Er enug V) a tota gen GSV, Escarniramen la gen Q, Aurain blasme e skerniramen la çent D   19. m’en fehlt Si; tendramen DQ, ter(r)amen GS, tenram(m)en IK; li meillor RV   20. coart IKR, cornat O; s.] ren Si   21. saisi AB, sai seu DQ, sai sieu E, sassi IK; perc R; mamistat Oa, mamistatz Si; E sim part de sa. G, E sai sill dic mon penſat M, Ssaissim part de sa. S, E sim perac de sa. V   22. Ben t. IK; Veus (U Si) mon dampnatge doblat (doblatz Si) MOSiaf (s. v. 14), Tēc mē p. d. R   23. den DQ; no men do(n) DE, no do G; Qal qeu (qe M, qen O) fassa (que iatz Si) o qal qe no(n) MOSiaf (s. v. 15)   24. Mai DQ; Faire mais IK; Res no mon pot esser (tener a) bon (pro Sia) MOSiaf (s. v. 16)
 
IV. 25. Mas IKV; uout CIKV, uolt DGQS, uouc Si; sui] es CIKV; P. soi (ma R) mes OR; en] a IKMORSiVa; E pus ieu uei la f. f   26. Gen a; ... rai (Anfang  radiert) C, ferai O, sera S; fol DGOQ; s’eu] si MR; nom p. f   27. Daqest DGIQRSf, Daiqest O; dans Si; la m. Si; meillor Of   28. Quar CMR, E O, Cal f; ual mai(s) IKOSf   29. Qe S; naia DQS, ai IK; En leis auer CMORSi, Auer en lieis la m. af; meitatz Si   30. Que t. CGIKOQRSSia; perdre CIKMORSiVaf; foudatz Si   31. Car anc nou vi d. f. AB, Canc no ui nuill d. f. DE, Car anc a nulh d. f. CIKMRSiVaf, Quanc a negun d. f. OQ, Car anc negun d. f. S, Canc a negus dur felo G   32. Nuill temps damor f. ABE, Damor (Damar OSia) non vi (vim V) f. CGIKMORSiVaf, No ui damor f. QS; faire DEIK, fat (?) Q; bon S; Damor faire son pro D
 
V. fehlt V   33. E (E nachgetragen D) puois u. ABD, Puois u. E, Pos il u. Q, Sella (Sala Si) u. CSiaf, E si u. GIKR, Sjll ha fait M, Si ia u. O, Mas sil u. S; autre fehlt a   34. Midon S; (i)eu steht ABGMSVf, fehlt nach dompna CEIKOQRSia, e D; no(n) loy CERf, noglol D, nō lo IK, no li OSi, nollel Q, non ho a   35. las DS; m’en] ho Ea, lo DQ, eu O, o Si, fehlt R   36. z˛ausimen(t) DS; autressenhamen CMf, autredēmē R; Peri qe autre iausimen O   37. dec] de DQ; si (se O) hom deu (deit O) OSif   38. De fehlt Si; nulz G; De tal seruizis D, Daital s. EIK; forh(?)at G, esforzat O   39. deu DEM, deit O; degrauer QSi, d. cobrar CGS; geerdon D, grat R   40. qi GMO, car f; qaitan g. S; greu DEGQ; que aitals tortz p. C
 
 
VI. 41. b.] fals ADQ; Soi fals oilg tr. D, Sj (Mais R) fiei hueilh galiador MR   42. Qi MOSi; me gardauō G, meſgareiron M, magardō R, megardauon Si, mi esgardon V; Qem regardauon Q; tant fehlt Si; t. g.] iauz,en D   43. Sinaissi ARS, Satressi BIK, Atressi E, E saissi OSia, E sai se Q, Si aissi f; Aras esguardon C, Esgardon (am Rande von jüngerer Hand: Se.n.aissi gardon) D, Saissi esgardon GV, Esgardon aissi M   44. Trop S; i fehlt IK; i f. fehlt Q; Per quey f.C; Fan hi trop de f. M   45. de tan(t) DEGQS, daizo V; ma CQR; gent C, ben MORSSiVaf; daitan er ben onratz Si   46. sener (con anderer Hand korrigiert: seron) D, si neron E, feram IK, seran V; mils O, trail, korrigiert zu mil, a; nul aiusteitz Si   47. Mas C, Mais MORSiVa, Mai f; gardauon DIKQ, engardon E, g. korrigiert zu esgardon G; lai on] lau DQ, lai IK; eu fehlt BG   48. fehlt V; Qe t. DEGIKQS; tot cel O, tot et cels S; Qe a totz cels MSia; denuiron G, deuron I, dauiron Si; qˉ no fan fels dauirō R; Quaselhs que ſon de uiron C
 
VII. fehlt V   49. cab los h. ABGS, qe (qieu a) dels b. CDEIKMOQRSiaf; oilg D, oill S; o. p. fehlt Si   50. m. de c] nur .. n Si   51. E t. ABDS, Quieu OQa; meillor AB   52. co(n)vinen GS; A la p. bella a. O, Elus aumen Si   53. maura m. ABGS, mes (mos [?] O, fehlt Si) pueis m. ORSiaf; Quan me membra lamistat C, Que mes (Kel mes D, Quem nes IK, Qel mes Q) puois cent uetz m. DEIKQ, Qar moutas ues mes m. M   54. De so ABDQ, Daiso E, Lamor GMORSif, Launor S, Lamors a; Quez, elham f. C; f.] det O, fe R, fehlt Si; el c. M; Del iorn quē det lo c. IK   55. Keu gli ui D, Queill EGS, Quiel IK, Qe il O, Quel Si; Qan descobric sa . faiço (. Rasur) M   56. Si qanc DIKQ, Que E, E OSia; no DEGIKQ; pot G, sap DOQ, saup IKM; dir hoc ni no ABEGORSiaf, dire (dir IKQ, rendre M) razo CDIKMQS
 
VIII. nur in EMOf (in A hinter v. 56 vier leere Zeilen) 57. amatz Ef   58. Lautre f; celatz f   60. E çill la b. r. M, Cautra b. r. O
 
 
IX. nur in EORSi  61. Qarzon O, Garcion Si; era ch. E; chantatz Si; Garssiō tost e uiatz R   62. Mon chantar sia portatz R   63. messatge R; qi f. O, que f. ERSi   64. Que calque conseill mi do E, Car anc pueis nō aic tat bo R, Qel conseil qello me don Si

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI