Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

242,016- Giraut de Bornelh

I. 1 en] a CUV   2 Prenreu U, Prenria eu ; se ; glutz I   3 çantar ; prin Q   5 que fehlt U ; tam pr. a, t. prin Q, plus pr. ABV, ia pus pr. ; ni tan pla ABV   6 planes U, pleies R, plies Sg   7 lofines V   8 qui c. ABIKV ; crozes N   9 fehlt U   15 allor ABQ, alor es CV   16 fehlt Q ; Qui K, Qai U, no s. CR ; s.] fa bon V   17 neu ; lesclarie IK, losclaire a, e. C   19 Que ent. CM

II. 20 Ja m’a. a, E ia fora RSg, E fora ia ABCIKMNQ, Aisi fora Ue   22 mas] mai C und urspr. a, quant M, si ; de BN, el a, ai M, ac ; truc urspr. a, struc Q, drut AB und verbess. N ; a. sim fos esperdut can del prat R   23 Leuiest M, Leues ABCIKNQSgU ; sa ; mal U   24 ques ; mei ; meillers CKMNa, meillor U, meillors ISg, miels R ; chan Q, çant U   25 Car MSg, Mas C, E ABIKNQU ; nom CIKNQ   26 Ben U, Bes R, Bel ; prometes Sg, comenses Ra   27 qes U   28 periures IKSg, promezes R   29 Perira U, Que ira B   30 Qui SgU, Qeu R   31 Telan BN, Celan AQ   32 Enganan ABNU, Eganan Q, Engan IK   34 Tric ABCMQa, Tri urspr. N, Trics IKSg und verbess. N, Tris U   35 Gentils ABIKNSgU ; e de Q und urspr. I   36 fehlt AB und urspr. IN ; Nom a   37 fehlt urspr. N ; Lengan CM, Denam N (am Rande), Preian AB   38 V. sels R, Daisellas CIK, Daqellas M, Aicellas ABNQU ; galieran MSg

III. 39 aissi m’] sim U, men ABIKMNQ, me RSg, uos m ; a] auetz ABCIKNQSgU, aues MR   40 Quallor CSg ; no mut ABKNQSgU   41 Voillatz alle Hss. aufser a ; qel iois maia s. ABU, que j. ai e s. CIKMQ, que j. maia s. N   43 Seu QSg ; daquo NQ ; don] qe ; me CIKMNSg, men Q, hom R   44 Car ABIKNQU, E CM ; ben Q   45 non MU, nos a   46 Sols AB   47 E ABCIKMNQU   48 und 49 umgestellt ABCIKMNQU   49 Fuira Sg   51 E fehlt U und urspr. R   52 fehlt Q ; Man ABN   53 Quem (Q- R) fos QR, Qi fas U   54 Des qi val (vai a) Ua   57 Uaim Sg ; mamor ad. R, ad. mamors M, ad mamor U, ad. amors Sg ; efforçan Q, meilluran ABN

IV. 58 le t. M, lonc t. IKNU, loncx t. ; uezut RU   59 Que ai N (am Rande), Car IK, Ca ABCMNQU ; predut Sg, deperdut ABMNU, de percut Q, desperdut C, reperdut IK   60 Mon N, Me C, Ma ; t. fehlt R   62 sesta C, se fra N   64 Mo CMSg, So ABN, Se IK, Sai ; ades CM   65 qem M, sim Ra   66 me l. ABIKQ   67 und 68 umgestellt ABIKNQU   67 Gesira R   68 Grandira Q   69 fehlt ABIKNQ ; Lo man MU   70 fehlt M ; E. sufertan IK   71 Ma Q, Mandan M, Man gardan ABN, Tan N (am Rande) und a   72 Den niron Sg, De uenon N, Enuiron M, Qem uir a N (am Rande) und a ; pel caire NQR   73 Que ABIKNQ, Qeu U, Mas R, Don ; nom ABCMQ ; del l. N   74 Man AN ; fait Q, far R   76 qeil U ; preis Sg, prezi ABCMU, fezi IKN, fex ; per longan N (am Rande), perl g. U, pel g. ABCIKMNQSg

V. 77 Quaisim Sg, Anz men ABCIKMNQU 78 Quen a, Tant ABN ; uezutz R   79 s. un j. m’a. ABCMNQ, un s. j. m’a. IK   80 estera K   81 qim ; ditz KRa; mal estera U   82 Quar CMSg, Q- R   83 Aguen Q, Ages U, Ac C   85 Qem U, Qui N, Qe QR ; ren Q und urspr. a, re Sg, rens N   86 Mout ira ABKQU und N neben Mentira, Mout irra I, Mantira Sga   87 Issofrira K und urspr. I   88 Pregan ABIKNQU   90 Canc Q, Quem M   91 Me fehlt M ; uol RU ; amor ABCIKMNQU   93 com fraire R, us fraire M   94 Denjan CM, Dengan a, Dōiā R, Ogan ABIKNQSg, Uguan U   95 D’a. fehlt MU ; que·m] que ABNQ, quieu Sg; prega KUa, perda ; de] da Ua

VI. 96 Anc Ra ; nou UN ; amor MRU ; par U   97 Ab BNSg; abatut U   98 Lun (Lum U) p. e l’a. ABIKNQU ; ascondut R   100 T. l’a. fehlt U ; e] o R   101 d. ieu g. M

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI