Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Appel, Carl.  Der Trobador Uc Brunec (oder Brunenc). "Abhandlungen Herrn prof. Dr. Adolf Tobler", Halle a. S.: Max Niemeyer, 1895, pp. 45-78.

450,006- Uc Brunet

1. Lai chan D, Lai qan MR, Lai cant T; li r. s. u. T   2. q.] chant D; del IK   3. l. e c. M; R. e sos e motz e lais R; R. e lais uoutas e s. f   4. de u. M; fai me apareilh f   5. mon cors T, mon cor f; bragaina D   6 bis 8 vernichtet f   7. Ni CMT; i. n. poirai ADHRT, nom p. C, non p. IK; ia non poirum d. M   8. qu’en] que HIKR, qi M; A. i. per ce mi romagna T

9. nois s. A   10. d’ fehlt M   11. uuelh CM; fins e francs AR, franc e fin M; uogll eser franc e i. T   12. ricx T; Esser que ricx C, Estar qe fals ric M   13. Q.] E car IK   14. qui AM, ca IKRf   15. Couen IK   16. no p. D

17. nos q‾relh CR, nos c. Mα, non querelh fαb   18. Si ue C, Si ten MRTfαc, Si sen α   19. bel Af; eneisos M; pauc DIf, bels R   20. i. t. IK; d’a.] estanh α (dartelh αc)   21. si·lh] qui A, quil D, ser I; non t. HMf, no li tanh α (non tanha αc)   22. Ilhe f, Elal α; li don AD; Responda M; de la g. fα   23. Ab DR; sobrenc deman T   24. son fin p. Tα; pretz fis R; nois A, nolh CT, nos α

25. daisso ARTf   26. desleyals CR, dellslials T   27. fraidas T   28. Qar MT; de HMRf, en C   29. mesclains T   30. Loncs MRT; bona CMRT   32. Lentans D, Lorgoillz HIK; en] len CT

33. Qui p. f ²  34. Si G; bens f²; T. fos bos a. A; sa f. Tf, sa fayson f²   35. fehlt R; Aqells M; Acels miragll T, Aquel mirail ff²; trop fehlt G, mot f²   36. Quels CRff², Eill G; saubron IK; qui CDGHRf; ilh GR   37. se pipa CM, se mira G, se pimpa Rf, si peinh f²   38 bis 40 fehlen T  38. On G, Que R, sobrelia Cf; En cui m. se l. M, Von maluestat neis se l. f²   39. Caitals AIK, Quaisselhs C, Car cel D, Quaissilh R, Ca quel Gff²; miralh GRff²   40. Adreg HIK; P. e d. b. c. R, Franc e de bella c. G, Francs e de bona c. f²

41 bis 45 fehlen T   41. Ailtan IK; non H; reset D, reissit H, reisset f; ni nesueil H, nim nesueill IK, nim reuelh R   42. a] ab CHMf; d. brau mot (bels motz R) ni francs (franc D) respos (ressos A) ADR   43. Si aisso C 44. Quels rics f; tendelh CIK 45. lo] li C; los puois HIK;en la phaigna IK   46. v.] mest R; lors D; Cem ualor T; Es qui a e si d. M   47. bronc CM, broing H, greug R, brui T, bronx f   48. Cainz com AD, Per quom CHMT; compaigna H; do a lur nos compalina D, doncs lo lur c. M, acels nos c. T

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI