Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Appel, Carl.  Der Trobador Uc Brunec (oder Brunenc). "Abhandlungen Herrn prof. Dr. Adolf Tobler", Halle a. S.: Max Niemeyer, 1895, pp. 45-78.

450,007- Uc Brunet

1. Mas C, Qant Q; lo doutz t. A, lo drutç t. T; ch.] iogan AU, gaban DcFQ   2. Guay e florit R; f. e iais Q, f. e i. T; del T; semblanz U   3. deuen U; doncx CMQRTU   4. Mas C; no fail O; gauc T   5. Quar gaugz CR, Quel i. IK, Qar gaug MOTU; uos er U; donat ORT; alegrier T   6. nol uol R; si lo AH; parer ABDH   7. Que ABD; solatz ABD, conortz R; mouon CMTU; gaug CMOQT   8. Per com Q; s’fehlt C; son mielhs a far C, a s. m. f. DOU

9. E DcFQ, Mas R; Sara M, Cusi O, Qaisi U; bos DDc; que fehlt R   10. Et C, Nim U; agradēz I, agrandes K; Ni grades O, Nis fos grazit R   11. ualgra ques a. C, ualgra car atretan O; at.] ben aitan R; Quel t. uengra qi es a. U   12. Cant R; a. fetz mais per lo mieu ABDIK, a. fezes per lo meu DcF   13. quecx] qes DIK; menbra M; qui U   14. Coblida T; oblidan s. q. degran O   15. leua ABDHIKT; qes fera c. Q   15, 16. E leuon sus so q‾fera leuar O   16. baissa ABHIKT; i.] ços D, iois F, fehlt IK, gioi T; so fehlt DM; fera releuar IK, degran l. M, degra l. TU

17 bis 24 fehlen MU   17. aisson BH, aisi O; T. sso han fach Dc   18. Cai m. dariers O   19. Dos IK, Donc O; condutz IK, conduiç Q; Don es conogut T; gaug O   20. tot per n. C   21. Mas per CDcQ, Mas a F; podetz A; podē om p. D; no nel poden p. Q; proar F; Non es aisi ni nos (non T) coue a far RT   22. fos D; Quanc hom no fo p. senes (sens T) OQRT, Quar anc hom pros no fo ses C   23. nom] hom; ualens ses u. T, de u. ses u. C   24. bo DcKOQ; sis T; larc DcFIKOQRT; ses T

25. Qu’ fehlt ABDDcIKRT; Qar enaissi M, Ben aisi O, Qet enaissi Q; trastornat MQ   26. ioi R; E nom e p. C, E uerai p. M, E pretç e nom QT, E fin p. U; loban Q   27. El ABDQ; que t. A, quo t. BDH, con t. O; en treman Dc; con tangian trenan T, contre ni en treman U   28. Abū p. Q   29. car R; qu’es] que U   30. Noilh M; nom lial R; pois tener AB, pro tener D, mantener DcHIK, remaner M   31. Que ADDc, Ce car T; ioi ABD, sen CMU, pretz QRT   32. de] en B; iorn OQTU; Non pot pueys tant de .c. iorns r. R

33. vis α; da. lo g. C; gaugz IK, iuoc D, ioc F; qeil ris eil ioc AB   34. C. damor F; motz COQU,  mutç T; cordos CRTα;   aneltç T,  e a. U   35. Solion ABDFQ, Soliom IK, Solian RTα; li ORT; amador OU   36. perdutz FR; qui demarues (demanes MRT, demorrers U) non pren CHMRTU, qui dese non o pren FQ, qui de mai bes (de marues αc) non pren α   37. Mas CHMTU, Qa F, Car R; sazon FQTU, ia donz O; E fon sazos α; quels maiors dons AB; dan Q; damor CMT   38. Soliom B, Voliem IK, Volion Q, Volian α; dezirar F, lesperar T; qet a. Q; tener AR, lauer T, uezer αa   39. vei] sai D; Per que quar sai CMα, Mas ara sai F, Per queras (cara O) say ORT, Per qar sai U; qe M; qe laz e. u. O, cab lo complit u. ABDFIK, quazemplit li u. C, quen ademplit u. H, no sō complit u. R, cu en aizimplir u. T, cum ad impleto u. U, qe complit lo v. α; Qe pos hom na complit tot son u. Q   40. Motol U; solion H, solol O, sol lo Q; dompnas far ABDFIK, don nafar O, drut n. TU, dons n. Azaїs mit αc, donas far αa; Mas li dezir q‾solō lals n. R

41. Per so RT; qu’om] qui non IK, que U; non ten T   42. Qe M; cortes Q; Quels c. dos desauinen R; desconuinent nos f. U   43. Quels OR, Qe U; m. son bo R, dan son bo CR, dans nes bos Mα, dons son dus T, don es bos U; bes BIK, be D; e fehlt Q, el IK; plazen li a. ABD, plazer li a. HIK, plasenters li a. Q, plaisens la. T   44. E sofrir U; sospirs α; chausimen AB, eyssamen CMQRT, ensemen O, issament U, issamen α   45. Mas MTUα; Mas p. quamors C, Mas can a. R; poc O; plus luenh ABCDMRTUα, loseis I, loiseis K, loinses O, lognes Q   46. De qui DQ; en (e Uα) lai (la CUα) CRTUα, enanç Q; tornon ABDIKO   47. midon I; mudal c. R; desuan li uoler ABIK, decazoill uoler D, uen en d. R, venon en d. α; E m. c. ades a mon uoler O    48. repen IKO; quel IKO

49. Deu QT; quelha CM   50. a.] cortes CMT; savi C, e pro M, auinen T; e fehlt T   51. Que CMT; mager C   52. qi Q

53 bis 64. Var. von Q: 56. qel r.    57. Pen en G.    61. Amduza.

 

CMT:
 
qu’ie·n sai lo ver e mielhs a cuy en par
 
 
e Dieus do li bona vida tener,
 
55
de ben e mielhs e de pretz em poder,
 
 
que·ls adregz fagz de pretz puesc’ heritar.
 
 
 
 
 
Senh’ en Guirautz, re no pot melhurar
 
 
lo plus sabens el vostre captener,
 
 
quar gaug de cor e vida de plazer
 
60
a qui ab vos pot caber ni renhar.

 

CMRT:
 
Vas Anduza vuelh mon chant enviar
 
 
quar talant ai de mon senhor vezer
 
 
quar creys meten en pretz et en poder,
 
 
e viu valens e vol ioyos estar.

 

53. mietç T; a] cel M   54. dieu T   55. pr.] mielhs M; e tut gauc e p. T   56. Cel T; d. p.] damor C; puosca garentir T

57. Senhen G. M, Segner Giraut T; sap CM   58. ualens T   60. A cell cab T; c] uiure C; r.] estar T

61. Andura R; v.] mer C; uers T   63. Qe T; m.] tut giorn T; de pr. e de p. R; metens en ten pr. en p. C; saber T   64. En C; val.] ab gaug R; iauzens R.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI