Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

242,042- Giraut de Bornelh

I. 1 flor Qe ; el ABCDcIKNT   3 Dun ABCDMNTUe, Don Q   4 nois AB, nous Q, no DT ; coigies T, col ches D, contes Q   5 Qil (vorher Qel) a, Que ABDIKNQRTU ; mo R, nom ABDIKNT, non U, nū Q   6 Ja f. DIKR, Jam tam a, Foram Sg   7 Denqerer T, De qerre a   8 camp C, caps Q, cants TU, cans ; Mas uergiers ni IK   9 Genzers urspr. a, Genzeis ABDIKNTU und verhess. a ; non NU, nom IKSg ; me sona SgT   10 Qel ; brotona CM, borōna a   11 Tal C   12 A ma Q, Camatz a, Calamia ; fe fehlt a   13 Seisi Q, Saisis ; sasdeue Q, sendeue AR, deue T   14 cel ; quen Sg, cui Ta ; mo Q, a U   15 Ben chantarai a
 
II. 16 D. dreg es Sg, D. es dr. C, Ben es dreich Q, Dreitz (Drenz N, Dreit U) es doncs ABDIKNTU   17 Cab ABDIKNSgT, Per Q, Com R, Qe per U, Al ; pres KR, prez U, p-c ; quai a   18 e.] maīt en a   19 seu Q, sim ; me fortes U   20 Quieu Sg ; leuieitz ABN   21 und 22 umgestellt in T.   21 fehlt D ; Qe mieltç ; mister Sg, ester ABDKMNTU, estaer I, me for ; asassatz R   23 Car IK ; sen ; ecardatz IK, e clardatz Sg, e tardatz CR, e caritaz D, acordatz M   24 Ambdui ; prec D, el prec ; e d. ABIK   25 lasaisona T   26 Nos senz D, Lo sens MQT ; elaysatz R, el laissatz M, es lausatz a   28 cantars se ABDIKa, cantar se NQTU ; chant de se CM ; De chantar que si R   29 al fehlt Q   30 T. c.] T. can ADMRT, So que IKN ; p. chant hom C, p. chant qant om IK, p. con hom a, p. c. U, om p. DT, ō pus cant R
 
III. 31 A doncs ; a qens R, per qem Q, e qem CM   32 Totz ABCDIKNQSgT ; iorns ABCDIKN   33 Que pois pl. ABDIKNQTUa   34 Si ia ABDIKNTU ; iois DN, ios U, iai Q, soi R   35 Can Sga ; nom T, nol RSg, noi ; sera DT, seran C   36 Qe Q, Caiz ; s’eu fehlt C ; ioig tulaz D, soinh n. l. M   37 mos ; ferraç Q   38 lausaiz D   39 Cam ma U, Qama M, Qant ; raison QSgT   40 Per me s’ Q   41 Coms NSg   42 beil a, ben QSgU, bem R   43 man U, mos Qa, bon Sg ; dreitz a, dric T, diç ; mante Q   44 Nom ; ual Q, nailh ; encien a, nescien C   45 Cab a, Qe Q, Sa ; tot ; cominalmen CNRSg, cūminalmen T, conuinalmen a
 
IV. 46 E ABDIKNTU ; perso ABNRSg   47 C. fehlt R ; perde Q   48 Anaua ch. ABIKNU, Ma uen chant a Q   49 Plain a, Uilan Q, Mieilhs CM ; plus ABDIKMNTUa, pus C, peiç ; qdes a   50 Que QSga ; t] laisses Sg, canges CM   51 Yen f. CR, Eu f. DM, Com f. NU, Foran Sga ; em colpatz U   52 Pos ABDIKNSgTU, E ; los DT, sil ; do R, fehlt T   53 Non e. ; v.] tardatz ABDIKNT, tan risaz U   54 eram IQ ; sim seira a   55 Mamiza U   56 Meral U, Serai Q, Sera ; ben U, sem ; ponzatz CDIKNT, pomzatz Sg, poïsatz a, pensatz U, poiatz ABQ, assatz R   57 Donc ABDNQSgTU ; ab a, per Q   58 Non CDMQTa, Nol UN ; poiara AB, poiera Q, poisseral R, poinharai M   60 Non ai D, Proia a
 
V. 61 E ; si b. CU ; bels ASg   62 Ni c. ni t. U   64: Nom s. qim ASg, Ni qˉ R   65 Que ABCIKMN ; loi M, ioi C, lo Q, o a, fehlt RSg   66 cuiatz R   67 Cum auci C, Con aiçi M   68 Cancsem ABCIKMNT, Canc sen D, Anc sem Q, Cam me ; s.] sial a, cor ; ab l. D, a l. KQ, l. I, assatz verbess. a   69 En CMU, Emen Sg ; contrasperona QRU   70 Com QTU, On Sga ; Qar pus (plus M) nos adona CM   71 Adoncs R, Mas (Ma T) si ABDIKNQTU, Doncs si ABQ ; nos MQ, nom DT, nō IK, noa ABNU   72 P. qˉ m. R   73 Dis IKU, Dic ABDT, Di MN   74 Seu lan Q, Silam MU, Si la RSga ; folemen Q   75 Qen M, Qui ; sen penet C, me p. a, se p. N, sen pren ed ; ualen DTU, uolen MR, non len ASga, ne len B
 
VI. 76 Ira T, Trai Q   78 Soffrenz D, Soffercistç T, Temen ; celan Q   79 Qar Dc, E Q, Mays RSg ; sil DT   80 Son QU ; durs ABN, dur Q   81 Miels fora ABDDcIKNQTU ; o.] ueniatz DcU, auegnaç NQ, assatz ABDIKT   82 Con ; sim IK, qar CMR, qˉn ; fora D, ses CM, es ; v.] oratz ABDDcIKN, onraç Q, iratz TU   83 Mas IK ; cuich QSgTU ; e] ni QU ; fagz ; Qar ieu e m. f. CMR, Qū ni mos cors f. a   84 bes CDcMTa, bens IK, bems D, bem N, ben U, bē ; deissazona N Er sis d. Q, E sim desrazona Sg   85 Que a ; m.] nulls M   86 Quns M, Qus C, Ço ; men CM, dunt Q, ien Sg, miels Sg; f. fehlt D ; paizaz D, paratz a   87 E Dc, Num ; cone T, recre Q   88 non can nai IKN, nonca (nocha Dc) mai ABDc, non camiai D, non com gia T, be nom nai C, tot non ai U, cam nai Q   89 e. o ADN, esperan RUa ; venqe a, venqˉs ; lo fren ; De ben amar finamen Q   90 Qels ABCIK, Quils Sg ; francs ABCIKQSg ; ueçon Dc, ueu son Sg, uenz hom ABIKQUa
 
VII. fehlt a.   91 E.] Esi U, E pois ABDIKNT, Mus es ; crideran MSgT, uan cridan U   92 Aqest T, Aquil IK   93 Qesperar CQSgT, Qespozar R   95 mais ABDIKNTU   96 M. i f. ABDNTU, Plus en (sen Q) f. IKQ ; a.] onratz ABIKNQU, oratz T, on arz D   97 Jan Q, Jas CSg, Si ; f.] sia ABIKN   98 Er en M, Era ABDNTU, Eran Q   99 Midon QSg ; nerbona MSg, ner bona U   100 Que] De ABDIKNTU, Si ; drut ABDIKNSgTU ; ques r. C, qan r. M, qerā (queram U) dona RU   101 Nes Q, Ni es ; fai ABCDINQTU, fa ; cuiaç Q   102 Ca T, Si Q ; l’a. ABCDIKNTU   103 Cana v. Q, Cum auez D   104 chauzimen C   105 Sil AB ; non en ABSg, no sen R, nō o ; plus de ABDNTU
 
VIII. fehlt MR   106 Non DcK, Som U; rerc Q, reic U   107 Despera N, Desesperar QU   108 Denan ABCDNSgT, Denam ; tanç Q   109 menatz ACSg ; nom a

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI