Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Kolsen, Adolf.  Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

242,051- Giraut de Bornelh

I. 1 Nom DGSga ; p.] sai Va ; s. mudar CIK   2 las denz MSga, ma d. ; ma l. V   3 c.] cant CR ; ab] a CMRSgVa ; lancela Q   4 Lay cant R, Ar quan ; lirameil V   5 Eill chat son Q, El chans sors M, Els chantz fors RV, El zhant aug a, Doussa votz ; pels K, per a, bel G   6 Del a. MV, Aug dels auzels C, Aug d’a. Parn., Aug dels a. a   7 Qˉ ; si be ; empensatz a   8 pel M, de RV ; mal autratge Sg, mal usatge CR   9 ch.] cams CMQRSgVa, cuns ; ni v. ni RVa ; uei uergers florir e p. Sg   10 Eum C, Em Va, Iem R, Mi ; ronoel N, nenouel A, re ; e m’a.] la mos solatz M

II. 11 Car eu ; esfoz GQ, es fers D, faz ; dautra DGQV ; laor BMN, lausor V   12 Mes ; ch.] solatz ABNR ; de iausir DG, desbaudir CMRVa   13 Cuna nes M, Congan V, Cogan R, Cuian a, Lautrier ; sompniey C, senihau ; en dormē R   14 Un CRVa ; somni Parn. , somi RV, somien IK, som ; qen fez e. Q, quem fai e. Sg, qi me fes esiauzir M, qe mes (mer a, er V) auenir CRVa   15 Dum Q, Cun V, Cus ; esparviers R, esperuer D, esparaú G   16 Que fehlt RV ; m’e.] s’e. ABCMRV ; el sus D, sus mon M, e mon ABC, sus en mon RV   17 E sum s. GQ, E semblauam CMRVa, E semblavas Parn. ; adosmengatz M, a domezaz Q, a demesiai D   18 An IKMSg ; uim Sg, uis GQRV, uist IK, uistz ; t.] plus M   19 Mes pos fo DGQ, M. p. B, Pois tornet Ca   20 bon DGa, bels ; gentz A, iet Sg, iecs M, iocs CD, ios Q, ioc Ga, iocos IK ; apreyonatz C, apressonatz MV, a percassenaz D

III.   21 El DGIKMQSga, fehlt RV ; sommi a, sompni N, somi RV, som ; c. a MRV, contai DGQ, dis a C   22 Car a ; som a. Q, seignior ; de hom Sg   23 Enairec lom tot Sg, Et el (elh CR) narret (arret CR, ranet V) lom CRVa, Et enarret lo m’ Parn.   24 Em dis que R, E dis que C, Em diz qes a, Em dis Parn. ; no p. DSg, non p. N, n- p. G, noū p. Q, noi puix V, eu noi puesc a, non pogues C, ia nom p. M, nō podia R, no podia Parn.   25 Que outra m. AB, del (de V) maior RV, del aussor C, del plus aut a   26 Non a. ABKMQSg, Nō naia I, Conquerrai Ca, Conquerria RV ; tals ; annen p. N, dompna en p. AB, amjztatz RV   27 Quam A, Qanc IK ; men (me Q, mō G) serei pro DGQ, Quan pro mi s. M, Quan be men s. (serej V) CRVa   28 Qan Q, Anc ; homs MN ; mūltgnagne G, molc ahage D   29 Ni outra ma Sga, Ni dautra ma MR, Moutra ma V, Ni de maior C   30 tals M, tā CR, tant Sg ; nim I, ni CMNR, an a

IV. 31 E. ma v. a   32 E·m] En Q, E G, Quan CR ; n’] u D, fehlt CIKRSga ; em p. DG, ē p. R, e p. CQSg ; ē s. R, em s. D, e s. CGIKMSg   33 El somies t. a IK, E le som tenc ma, E teīg mon sōpniar a, E t. mel s. (somi RV) a CRV ; grāz G, fehlt CRV   34 E n. c.] E no cug ia M, E no crey (cre V) que (qˉ C, qˉs R) CRV, E pens qe noi ; p. esdeuenir GNSg, puosca uenir CV, puesc auenir MRa, puosca deueuir Q   35 fehlt AB ; d’un] del CMVa, de Parn. ; fals a   36 Nom ABDNSg, Nos Ma ; puesc partir R, vol partir a, volh partir CV, partira ABMN, pot poiar ; un ric R, cus r. B, mos r. ; pessat R   37 Orgueill ho te d. Sg ; desmezurat R   38 nostres Sg, uostre G   39 Cug Va, Crey CMR ; qe le ; sommis a, somje GSg, somni CNR, somi V, soms ; sia CR   40 Tot aissi ; dretz GIMQV, fehlt a ; com i N, com IK ; fon enarratz IKSg, fon (fo C) arratz CR, fon erratz M, forenatz V

V. auch in Dc   41 auisairez D   43 Qe ar R, Qe tā ; c. r. nom Dc, c. res no R, c. te n. D, qe tenon IK, c. ieu n. a, quayra ; fai Dc; masor BDcQ, mas or ADGN, mazor M, uashor V, vasor (vorher valor) a, uos sor R, ves or C, hon cor Sg, onor IK   44 Uoill me Q, Maven CRVa ; un p.] p. N, daitan M   45 Deuiar ; mo] un AB, li M   46 Quen Sg, Qem G, Que CMRVa ; porta NQ, portes DcG, par le CMRa, parlon V, parte Parn. ; nostra a. DQ, nostr a. R   47 Que chai GQ, Qasai ; faira a   48 Mal a, Mes ; lai CGI ; ai] tenc CRa, ten V   49 Pero ja non er a. CMRVa   50 Null afliz Q, Nuls fagz CMVa, Nulh fatz ; t. es IK, t. sia CRVa, sanz non es M

VI. auch in Dc   51 Eu a ; v. comensada t. DM, v. comensar t. R, vista comensador Q, ia v. comenzar t. Ca, ia v. comensar ia t. V   52 peira b. CDcMV   53 cauda K, causa ; l.] poiar CMVa, puiau R, pojav’ Parn., pujet Sg ; dausor a   54 T. iusta com la pot AB, T. j. con l. podia Sg, T. j. queu l. p. D, T. tro qe o. l. p. (l. p. o. M) DcM, Tro que (Tro V) la podia hom CV, Tro com la podia a   55 t.] pren Sga, prenc CMRV   56 Dautan ; si vos mo CRVa, e si mo ; conselhatz CMRVa   57 Quel CDcIKMRSgVa ; p.] quan CRVa ; es DDcGQSgV ; asenaz GQSg, assemaz D, asomiatz IK, acabatz CRV   58 Tr.] Farai metr M, Quil (Qel a) met CRVa ; el] en lo CRV, en dreit a   59 tr.] es CR ; la lom G, loi CRV ; guis M, geit DG, get Q, port DcIKSga, porte CRV ; uiuatz a   60 qeis AB ; eis AB, e Sg ; d. s.] asolatz CMRVa

VII. fehlt CRa   61 ja] mais MV   62 sin Q, si M   63 Toz D ; als seu D, a son MV   64 Quel ; noil s. ABDGQSg, noil p. ABQSg ; gadir Q, gendir V   65 Mi IKSg ; mantenir NQ, mant tener ; estatge V   66 Ni DGN, fehlt IKMSgV ; l.] lai ; un G, un del IV, un dels DKMQSg, nulz ; estrajn GV   67 C. s] Aisi V, Qe nun ; sera ; uistiçiatz N   68 fehlt G ; E mes ē g. M  69 Si l] Si ; seu DSgV, sens ; gen Sg, fehlt V ; blanc G, franc Q, grais M, blanc grais ; e delgatz V, e dolgatz M   70 estraīg Q

VIII. fehlt DGIKNQ   71 e. e] entendedors R   72 saber ; mos ; liggatge A, linatge Sg   73 f.] tri ; Coras que fezes m. s. CMRSgV   74 no·ls] no R, los Parn. ; fai a, ai MSg , son ; escairatz AB

IX. fehlt CDGIKNQRV   75 pels prims e. M, p. l princeps forsatz Sg   76 Quen tenda Sg, Quentendan ; quai Sg

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI