Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Appel, Carl.  Bernart von Ventadorn, seine Lieder, mit Einleitung und Glossar. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1915.

070,016- Bernart de Ventadorn

I. 1. Conortz ACRa, Conort DGIKMNPQSTV, Conhert ; fai zu fai ; eu fehlt G   2. Ne g. ; g.] uos R   3. Quar CTV, Que ; a.] miſtaz G   4. messatges DGPRS, messatge CQTV, messatgiers AIKNa, messagier MO ; uen G   5. c.] cre M, tug ; q(i)eu f. IKNS, qai f. MQa, qei f. ; fag IK, fauc ; Trop aurai fait G, Be sai trop fas R   6. El ; es CGMNOQVa ; Ces b. ; semblant NOPQSV, semblam ; hueymais CD   7. Q. c. fehlt ; cas CIK, chaz M, chauche Q, chas T, chatz V, chan ; chaz.zo (zwisehen beiden z Rasur, auf welche a (?) geschrieben ist) ; que autre CT, que autrui M, qaltrui PS, cautrui ; caç ç cautrui ; Que so quieu caſ autre p. R   8. no manen G, no me uen N, nom uenc U

II. 9. B. Conort D, Bel Conort GMPQS, Mon Conort CNOa, Mos conortz TV ; canc O, cha T   10. Cant ; ieu fui ACTV, eu sui D, gen f. GPS, gen sui Q, fui ien IK, fui ienç N, fui gent a, sui gen M, sui ges ; Co fuy per uos gent o. R   11. E qan(t) era mo. ADGPQS, E car ar uos mo. C, Ar conosc que mo. IK, E qar era mo. M, Ara car uos mo. N, Et cara uos moi o. O, Mas cadora mo. R, E uei cara mo. T, Mas eras can mo. V, E car vos mi o. a   12. A (Ab R, ET) per pauc CMRTV, Per pauc qeu non men dessen Q   13. En eis mo (mi A) ADGR, Queu eis mi PS, Qi eis mo V, Qieu meteis (mezeis) CIKMa, Per quieu meçeis ; Qeo metēps uai ; Que meesme uau qeren Q, Yeu eis mo aney queren R, Mas eu eiſ mo nau quirn T   14. Q(u)em ACMNRVa, Quim DGIKPST, Em OQ ; mis CIKMNVa ; foudatz Oa   15. Qand ieu APQS, Quant D, Que ia CMa, E car IKNO, Car ia TV ; me mespren IK, me sorpren N, soba pren ; Can midonz ia s. G, Per midons quem sobre pren R   16. soa ; Souen a sa forfaitura R

III. 17. colpa auf Rasur M ; mas colpas ; sesdeue C, me (mi O) deue NOT, mendeue R   18. E(t) GPSa, Dunt ; Que yeu nol s. R, Qieu non s. ; no s. MN ; celatz GPS   19. Quen uers IK, Quen ueis ; Qen uar leo O, Qe u. leiz ; sui auf Rasur M, fui ; Qeu non fui uas le t. Q, Car no soi uas leis t. RT   20. foudatz IM, foldatz R, foltatç ; q(u)i DGMNOPS ; quem men r. R   21. Trop ; ai ACDMOa, nai GIKNPQSV ; Tan ai ; Nay estat tan l. R   22. E ; de uengna ; qu’eu] que RTV ; n’ fehlt COa   23. l’ fehlt CIKMNOQRTVa   24. Que i an ADPS, Qe cā G, Que i torn (Quim) IKQ ; s’ans] si IK, anz PS, se ; Lai cylh nom a. C, Lai on (an a) cill (illg T) no ma. MOTVa, Que i tonr (sic) que no ma. N, Que la mi non as. R

IV. fehlt R   25. Ill mencolpet ADGPS, Eu lencolpei (lencolpi IKN) CIKMNa, Queu lencolpei (lencolpiei T) QTV, Qeo lencolpe ; daital ; ren G   26. me] eu IKN, li TV ; v.] saber CMOQTVa, auer IKN ; grat a   27. Fe ADGPS, Mas fe CIKMNOQTV, Qe fe ; qe d. CMV ; a steht ADGPS, fehlt CIKMNOQTVa ; l cor alvergnatz ADGIKNPQS, n CMTV, weder l noch n Oa ; aluerngatz AS, aluernhatz C, aluergaz D, aluernatz IKMN, auergnatz O, ueignaz P, aruergnaç Q, eluergnatç T, aluerniatz V, aluernjatz a   28. o fehlt I ; Eu (h)o fi TV, Tot le fei ; fis CIKMN (aus fi) G, fez a   29. Qe ; Mas eu ; amor Oa ; meins pren CV, mis pren T   30. a] na GIKNTV, es ; quil ; mi f. IKN ; f.] dai O, da a   31. Car ADGOTVa, Que IKMNPQS, Qui que ; Q. cel qeu amar Q   32. C.] Seus N, El ; Non a ges s. Q

V. 33. es ; g.] ges ; seuitz C, seruit IO ; Empero tant er per me T   34. Sos fers (fels S) cors durs ADGQS, Son dur cor felh CO, Sos durs cors fels (fers M) IKMNRVa, Sos cors fels ; et i.] ez iraemutz Dc, airatz ; Seruitç son gien cor oratç T   35. Tro del tot sia (ser DcGPS) a. ADDcGPS, Entro totz (tot C) sia doussatz CMV, Tro sia totz a. IKNOa, Tro qe tot sia dolchaç Q, Tro quem sia a. R, E tro ce ſia doussatç T   36. Ab ben dir C, A bel (bels T) diz (dig O) GOQT, A blandir ; a m. MQ   37. Qe O, Car ; ai b.] yeu ai R, aia ; lengeing A, lengen DO, liíen IK, ligen MRV, suen N, lingen T   38. Quel g. CRV, Qi g. ; gocha ; que ACDQRV, qi GT, qan IKMNOPSa   39. Ferm I, zu Fer K, Fert O, Fier ; ta C   40. Que CQRTV ; tranca CTV ; pera DIKNPS

VI. 41. remire PS ; ni] e IKMNa ; bel r. nil u. RV ; v.] obre ; Tutç hom qi a midontç ue T   42. Oil ; gole Osa ; g. e(t) f. NQ ; faiz ; Front et huelhs bocca e fas R, Bocha frontç 7 uolltç es fatç T, Gola & fron & huuils & ſ.V   43. Aissi son AGPS, Quaissi es CM, Aissi es D, Quen leis es IKN, Caissi a Q, Aixi hi es V, Caissi i es ; final C, fina IKMNQVa ; Tant es sa fina b. O, Tant a finas sas b. R, Pot dir ce b. T   44. Re ; men OQ ; noill c. ; Mais ni menz noni c. IK, E lieis plus noni c. T   45. loncs PS ; auinen ; Lonc cors RT ; C. dreit lonc C   46. Gens ; afliban AD, afiblan Ca, afublan(t) GMO, aflibat IKQ, afiblat NRTV, aflibar PS ; congt D, coint GPQSTV, cointes O   47. Com MRV ; no(n) p. DMQ ; Ço nō posc O, No la sai l. ; non la lauza Ca   48. la ACGMNOQRVa, lo DIKPS ; sap GIKMOQ ; Com laup ſ. u. T

VII. fehlt CDMQRa   49. ar] ara AIK, or OPS, la ; C. uai ten lai T   50. A la francha couinen A, A franca na couinen IK, An (En T) frances lo couinen TV, Vas (Ves PS) mon frances (frandes O, frazes S) lauinen GNOPS   51. On TV

VIII. fehlt CDMQRa   52. E fehlt O ; diga(t)z GIKNS ; qui IK ; ben IKOPS   53. Car AIK, Q(u)e GNOPSTV ; men I, zu mon geändert K   54. Joi e gran b. a. AIK, En qera (E enqueira GN) b. (son N) a. GNOPS, Quem uenha (uegna T) b. a. TV

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI