Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Appel, Carl.  Bernart von Ventadorn, seine Lieder, mit Einleitung und Glossar. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1915.

070,033- Bernart de Ventadorn

I. 1. Per (Pels N) d. chanz GN ; ·l fehlt IK ; rossinhol QR   2. fui ; endormitz AIKa, adurmitz CDGNQR   3. Ressit > Jessit ; tut Q   4. Damors ; pensis ; Pensius (Pensiu Q) damor CQ ; cossiros ; Be sui damors en cossir grans R   5. Car mos (es fehlt) ; m(i)elhers CDGNQa, meillors IKR ; mesters fehlt D   6. Quanc se (sei C) amei i. CQR   7. acomença Q

II. 8. Ai ; saubia G, sabra ; ioys ; nai CDQR   9. Que iois fos vezutz (uegutz a) ni auzitz AIKNa, Nel iois fos tals quen fos auzitz C, Nil iois (ioy GR) fos tals qem (qē G) fos aisiz (aissiz D) DGQR   10. autres CDIKQR ; ioi QR ; forn p. ; T. a. fora iois p. D   11. Vas (Mai a) qieu tenc qel mieus (qe mos a) iois es grans AIKNa, Vas que lo (quel D) mieus iois (mieu ioi QR) fora (fom G) grans CDGQR   12. Tal GNQR ; sen f. CQR, sei f. ; conhtes C, cointes Q, cutes R, cortes a   13. Quen AIKa, Que N, E CDGQR ; s.] obrers Q   14. que nai ; des t. GRa

III. 15. Quant ieu remire s. c. g. AIKa, Quant eu remir (e. li r. D) s. (sos N) c. g. DGN, Souen li remir s. c. g. CQR   16. f. e gent ch. CDQR   17. e fehlt a ; De c. e de b. d. CQR, De sa c. e de s. b. d. D   18. enanz ; E si de (del DR) plus mi (men D) pren (vē R) talans (talenç Q) CDQR   19. mi] i DG ; Ops lauria C, Ob si auria Q, O puſ i auria R   20. ·n fehlt CDQR, Son u. G

IV. fehlt QR   22. Sels CI, .els ; qi ; cuidam D, cudon ; que s. IK ; sai] gai Na   24. et] ni ; auzitz IK (ursprïnglich auch a)   25. loignatz ADGIKNa   26. mielhers Ca, meillor DG, meillers N   27. es fehlt D ; cossires D, conseriers IK   28. Quen I, Quē K, Qei r. ; sos] ses D

V. 29. uostrom sui (fui G) CDGQR ; ſarai G   30. Del Aa, Al CDQR, De GIKN ; seruiçis N, seruise garinç Q   31. Vostre s. Q   32. nostre Aa, nostres CDGIKNQR ; m’ fehlt CDGQR ; des abans AIKNa, des enans CGQR, derenanz D   33. Ei ; etz] es CIKQRa, ses D, seç G, est ; mieu NQR ; ioy  34. seres DIKQa, sere ; uoz D   35. cum AIKNa, quan CGQ, co D, cā ; uia a

VI. fehlt QR   36. mais coras (cora IK) AIK, quoras (cora a, com N) mais (mas D) CDGNa ; vos] sius D   37. Pus men uan i. ; nauc miratz N   38. men s. ; de lei p. N   39. nō Ga   40. Quieu s. C, Qeus s. D, Qeu s. G   41. Entres d.  42. Franc (< Franz) a

VII. fehlt QR   43. Huguet AIKN, Ugonet CD, Vegonet G, Nugo ; mos fehlt C   44. mas chansos D, ma chanços uolaters G   45. raina DGIK ; des n. G, d. romanç N

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI