Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Dejeanne, Jean Marie Lucien.  Poésies complètes du troubadour Marcabru. Toulouse: Édouard Privat, 1909.

293,018- Marcabru

1 ADIKRa Dire vos uuoill (DIK uoill, R uuelh, a puesc) ses doptansa (A doptanssa), a senz doptanza. — 2 A Daquest u. l. comenssanssa, D comenzanza, començansa, a Daqest ... comensanza. — 3 A Li mout fant d. u. semblanssa, D moz, R L. m. f. manta s., C Els motz, M Mot son de uera semblanza, a Eil mot son de uera semblanza. — 4 CMR Escotatz. — 5 AIK proessa, C Qui de proezas b., M proesa, a Qi de proesa, A balanssa. — 6 A semblanssa, IK senblansa, D maluaz (Ire str. de D altérée), CR fay, M Esmansa f., a Semblanza fa dels m.

7 Da Jouenz, R J. falh e franh e briza, C J. saute franh e briza, M Jouenz failh e frainh e briza, a Jovenz fraing e failh e briza. — 8 Da E. a. eis de sa g. (a guiza), M E. a. es de sa giza, C guiza, R daytal guiza.— 9 AIK Que pois ( IK E pos) al saut es aprisa, D Q. p. manque, Saut sest aprisa, R Q. pus a. s. ses emprisa, C Que pus ses al saut perpriza, M Del tot ses als sautz emprisa; leçon adoptée a De totz cessals a ses priza. — 10 D Escoltaz, R Escotatz. — 11 ADIK Que chascus na sa d., C Quasqus en pren sa deuiza, R Quecx en pren a sa deuiza, M Pos chascuns a, a Pos c. na a sa guisa. — 12 D Ja non sera puois dentaz, C E pueys no sera deynhatz, R E pueys non er endeutaz, M Ja mais non sera temptatz, a Ben greu ner oi mais dentatz.

IIIe str. ADIKR, XVe C, XIIe M, XIIe a.

13 A fai, R uay, C A. es cum la beluga, D bealuga, M A. u. con la peluia, a belluja. —14 AIKDR Que si (DR se) mescla ab (R en) la suia, D fuga, C suga, M Q. coua f., a Qes coa tan en l. s. — 15 AIK Cart, D Art lo flest e la festuga, C festuga, M Qan la frestella festuia. — 16 D Escoltaz. — 17 ADIK Cel non (IK no) s., D ues, C Pueys no sap en qual part fuga, R E no sap uas cal p. f., a Pueis n. s. u. qal p. f. — 18 AIK Pois que del fuoc es gastatz, IK foc, C Selh, D Des quant del foc es guastaz, R Sel que del foc e. g., M Cell que d. fuec es dampnatz, a Des qel fuecs es abrazatz.

IVADIK CMR, XIVe a.

19 ADIK D. u. d. c. migna, C cum sinha, M con sinha, R Diray uos damors com tricha, a don tigna. — 20 ADIK A uos chanta a (D e celui) cellui guigna, A gigna, R A u. canta seluy guincha, CM D. s. guarda (M garda) de lai guinha (M ginha), a De sai chanta e de lai ligna. — 21 ADIKR Ab (DR A) uos parla ab autre (D e laute, I lautra, R lautre) cigna (R sincha), C S. baiza e lay rechinha, M Sai baisa de lai reqinha, a Vos a parlar celui cigna. — 22 D Escoltaz, R Escotatz. — 23 C Beus semblara fuec de linha, M Tan dreita sera con linha, R Pus s. dreita q. linha, Da dreita. — 24 D Qant eu, a Cant eu, R Ans que siatz sos priuatz, C Si sol la coal rozatz.

Ve ADIK CMR, XIIIe a.

25 A dreicha, a Sanc fo amors plana drecha. — 26 A bercha, C Mas aras, M Mas ar, a Ares e la torta e brecha. — 27 D la acoillit t., R E a culhida t. d., C Et a culhida tal flecha, M Ez a cuilhida tal lecha, a Et acuillit aital d., A deieha. — 28 D Escoltaz, R Escotatz. — 29 C Que lay on no mort ylh lecha, M Cui non pot mordre si lecha, R Que can no pot mordre lecha, A leicha. — 30 AIK P. arreamen (A arreament) que chaz, D P. airamen qe chaz, CR Pus aspramens no fai chatz (R aspramen) no fay, M P. orezamens qe chatz, a P. arrezamen qe c. 

VIe ADIKRa, manque CM.

31 ADIK Anc pois (A puois) a. non f. u., R A. pueys amor no fo uera, a Greu sera mais a. vera. (Bonne leçon.) — 32 AIKD (A Pos, AIKD Puois, R Que) triet del mel, a Pos del mel triet. (Bon.) — 33 IK Anz saup si, DR Ainz (R Ans) s. s. parar, a E s. s manior. — 34 D Escoltaz, R Escotaz. — 35 D Dolza alser cum chanz, IK Dolsans er cum, R Dosaus, a Ca uos sera chanz. — 36 D Si folla coaen tumiaz, R Si s. l. coal tocatz, a Si la coalrotjatz.

VIIe ADIKR, IXe C, VIe M, VIIe a.

37-38 ADIK Cel qui ab amor barata, (A bara) Ab diables si (AD se) combata, R Qui ab amors pren barata | Ab diable sa coata, M Als deabols pren barata | Qi falsamor acoata, a Ab diable sa coata | Qi ab falsa mor barata. — 39 CR Nol c., (C quautra) D Nestuet qautra, M Nonuueilh autrauergalbata, a verial. — 40 D Escoltaz, R Escotatz. —41 ADIK Ni (D Non) sap (IK saup) mas cum (D cum manque) cel qeis (D que) grata, R Noy a cosselh mas ques grata, Ma Non (a No) sen plus que cel (M cell) qes grata. — 42 AIK Tro que uius (IK uious) s. escorgatz, D Tant que uius ses escorchatz, M escorchatz, R uius] uieus, a Tro qe s. u. e.

VIIIe ADIKR, VIIe C, Xe a, manque dans M.

43 C A. est mot de fer aui, D molt, R mot, a Amars es de tan malavi. — 44 ADIK Mil homes a mortz de glaui (D homen a mort), R Trops homes a m. s. g., a M. homen so mort a glaui. — 45 D Deus non fez, IK D. no, R D. no fes tan bon g., C Anc dieus no fes tal gramaui, a Anc no viz tan bo gramazi. — 46 D Escoltaz, R Escotatz. — 47-48 AIK Fol non (IK si) fassa lo plus saui | Si tant fai qel (IK quel) tengal latz, A tenga allatz, D Non faza fol del plus saui | Si tant es qel teigna au laz, R Que fol no fas al pus saui | Si tant es quel tengal latz, Ca Q. t. n. d. plus (C pus) saui | Non (a Nol) f. s. t. a. l.

IXe AIKR manque en D, XIIe C, IXe M, IXe a.

49 IKR A. a usage (R usatie) degua, C degua, M ha usage, a degua. — 50 A Q. totz iorns, M Que uol ades com l. s., C segua. — 51 AIK E freta (IK fota) de lega en lega, R E que pueg de leguen lega, a E la saill de leguen legua, e tregua. — 52 R Escotatz. — 53 AIK Ni non demandara (I demandera) trega, R E nous demandar tregua, M Mas pueia de legen lenga, a Eia nous en qerra tregua, C legua. — 54 A Sius etz deiuns o disnatz, IK Siatz deius o disnatz, C Sia d. o dirnatz, R O sias deius o dinnatz, M Sis uol deiuns o disnatz, a Seus es deius.

11e AIK, 10e DR, XIIIe C, Xe M, IVe a.

55 DIK Cuidatz (D Cuidaz) uos qeu non conosca, R C. que ieu n. c., M Cuias, a E cuiatz qieu n. — 56 C D. sis, R Damors, M D. con es orbæ lousca. — 57 AIK endoscha, D Sos diz aplagna et e., IK Sos ditz, C S. d. a. e tosca, M Sos ditz aplanæz entousca, R Sos fatz aplana e tosca, a S. d. aplaig earosca. — 58 D Escoltaz, R Escotatz. — 59 ADIK Plus suauet (DIK soauet) poing que mosca, R E puinh pus suau de mosca, M Plus doussamentz poinh que mousca, C ponh, a E poing plus suau qe mosca. — 60 D sanaz, C M. pus g., R E pus g., M M. p. grieu n., a M. fort greu.

XI12e AIK, 11e D, XXIIe C, manque dans M, XII R, manque dans a.

61 A Qui ab geing ab femna reigna, D Qa conseill de f., IK Qui gaires ab femna reingna, CR renha. — 62 D Greu er que mals no len uegna, AIK li·n] len, C Dregz e. q. mal, R Dretz, CR auenha. — 63 AIK S. c. la letra esseingna (IK enseingna, D Aissi con la letra enseigna, R Si com l. l. ensenha, C Si cum la lettrans essenha. — 64 D Escoltaz, R Escotatz. — 65 D Malauenturaus aueigna, IK M. uos ueingna, CR M. uos uenha. — 66 D Si tuit ne uos engardaz, C Si totz n. u. en guardatz, R Si tug n.

XII. 13e de AIK, 12e D, 16e C, 13e M, 11e R, 3e a.

67 AIK M. lo f. na bruna, D Bruns Mars le fill marchabruna, C Brus marcs lo filh marca bruna, M Bruns mars le fills marcabruna, R Marc e brus filh marc e bruna, a Brus marc lo fils marcabruna, α Brus martz le filhs Marta bruna. — 68 DIK Fo engendratz (DK engendraz) CMR Fou e., α Fo. — 69 D Quil sa damor con esgruna, C Que s. d. quon d., M Qe s. d. com derruna, R Que sap amors com d., a Qe s. d. con d., α Q. s. d. quo se gruna. — 70 D Escoltaz, R Escotatz. — 71 D Qel non amet anc neguna, I Que non anc amet neguna, Cα Pero anc non amet una, M Ez anc non amet neguna, R Canc de cor non amet una, a Et anc no amec neguna. — 72 D Ni d. no fo amaz, M non fon a., a fon, α no fo.

 

8 bis (15e a).

Dans ADIK entre strophes VIII et IX du texte ci-dessus.

1
S'anc Amors fon car comprada
 
Er es en viltat tornada
 
Virginitat a passada,
 
          Escoutatz !
5
Puois al prendre es alargada
  Des era vos en gardatz.


1 Da Sanc fo amors. — 2 D Et es en uiutat, a Ar e. —3 D Tota auergoingna p., a Tota vergogna p. —4 D Escoltaz. —5 D Pos al penre es aleuchada, IK P. a. p. asalogada, a Cal penre ses es laissada. — 6 D gardaz.

 

3e strophe, M 3e, a 8e.

Imp. : αMG 299, p. 186; Azaïs, Br., v. 28231-28236.

1
Fams ni mortaldatz ni guerra
 
No fai tan de mal en terra
 
Quon amors qu'ab enguan serra
 
          Escoutatz !
5
Quan vos veira en la berra
  No·n sera sos huelhs mulhatz.


1 Mα F. n. mortaudatz n. gerra, a Ost ni tempesta n. g. — 2 M Non, a N. f. t. gran m. e. t., α No fan. — 3 M Com a. lai ons deisserra, a Con falsa mors can desserra, α Que a. — 4 M Escotatz. — 5 M la nol u. en l. beira, a E sius ve mort e. l. bera, α Q. u. ueyra sur la b., C bera. — 6 M Pos sos hueilhs non er muilhatz, a Ia ses oils non er moillatz, α est copié sur C Non sera sos huels mulhatz.

 

6e str.

1
Non ai cura d'amor sinha
 
Que plus fort si pren que tinha
 
E croys quon el fuec la pinha,
 
          Escoutatz !
5
Totz ses esclaus esfrondilha
  Qui no·l sec sas voluntatz.
 

1 Corr. finha.

 

8e str.

1
Selh' amor[s] viu de rapina
 
Que per un sol non defina
 
Non es amors quan·s tahina,
 
          Escoutatz !
5
E quer la grossa mezina
  Per que·l cons es derramatz.

 

10e str.; M 7e str.

1
Amors qui ves dos s'aclina
 
Quer lo ters que·l plec l'esquina,
 
Plus es puta que maustina,
 
          Escoutatz !
5
Qu'ab lo lop s'acoatina
  Don eys linhatges mesclatz.
 
 
1 M A. qe a d. — 2 M Qier lo seru qel p. leschina. — 3 M P. e. grossa q. mestina. — 5 C Que al lop la coa trina. — 6 M Don eis linhages m.

 

11e str.; M 8e str.

1
Amors es tan vair' e pigua
 
Qu'ab semblant de ver noyrigua
 
Totz selhs que cuelh en sa higua,
 
          Escoutatz !
5
Ab tan fort latz los destriga
  Que greu n'es hom destacatz.
 
 
1 C uaira pigua. — 3 M cells qe cueilli en sa igua. — 5 C A. t. greu las los estrigua. — 6 M Q. grieu.

 

14e str.; M 11e str.; a 5e str.

1
Amors es ardid'e[t] auza,
 
Un'entrebescada cauza,
 
Plena d'erguelh e de nauza,
 
          Escoutatz !
5
Qui la manten non ha pauza
  Plus que selh qui gieta·ls datz.
 
 
1 a Camors es ardide cauza, C ardida cauza. — 2 C Et entrebrescada pauza, M entreblesclada. — 3 a P. dorgoil. — 5 Ca Q. l. m. non repauza. — 6 C Qui] que gieta datz, M P. qe cell qi, a Si soen noil getals d.

 

17e str.

1
Amors es d'aita[l] figura
 
Non siec razon ni mezura,
 
Quar selh qui crup en l'escura,
 
          Escoutatz !
5
Fai querre leu clavadura
  Si l’estai plus aizinatz.

 

18e str.

1
Enquer jatz bec de tartugua
 
Buffa-fuec, salier-issugua,
 
Lo con soven li effugua,
 
          Escoutatz !
5
Ab tal vieg sembla verrugua
  Tro que sia arressatz.

 

19e str.

1
Tan fort es enverinada
 
L'amor[s] qu'es de lai raubada
 
O·l cuja' far carairada,
 
          Escoutatz !
5
Tost mostra al folh l'estrada
  Quan lo granier[s] es voiatz.

 

20e str.

Imp. : Loc. cit., p. 201; MG, Azaïs, v. 29607-29612.

1
Aitant quant l'avers li dura
 
Met coart en l'ambladura
 
Pueys li ditz tal desmezura,
 
          Escoutatz !
5
Lo tieu diest e·l mieu endura
  E siec los autres malvatz.

 

21e str.

1
Per dreg si franh la maissella
 
Qui per son vol assupella
 
E·s met en aital tenselha,
 
          Escoutatz !
5
Que meyns val q'una mezella
  Ni elha ni son solatz.

 

23e str. = les 4 premiers vers de VI.

 
Anc pueys Amors no fon vera
 
Pus triet del mel la cera,
 
Ans sap si para la pera
            Escoutatz !

 

str. 11.

1
Amors pren sa penedenza
 
E cuja far estenenza,
 
Adonc reviu e comenza,
 
          Escoutatz !
5
Vejaire' us sera qe genza
  Se' us es ab leis airatz.

 

Strophe XVI de a. Ce sont les deux derniers vers répétés de la strophe 15 de a.

 
C’al penre s'es eslaissada
  Des era vos en gardatz.

 

Notes :

1. C, 11e str., v. 3, higua ; cf. Levy, II, 315, egaiga. ()

2. C, 17e str., v. 5, clavadura ; cf. XXXIV, v. 33. ()

3. C, 18e str., v. 3, effugua ; v. 6, arressatz. Nous ne trouvons pas ces mots dans les lexiques. ()

4. C, 23e str., v. 3, para, l. parar. ()

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI