Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Dejeanne, Jean Marie Lucien.  Poésies complètes du troubadour Marcabru. Toulouse: Édouard Privat, 1909.

293,024- Marcabru

AIKNR

1 K sesclairoill, N sesclaron, R E. abrieu sesclairol rieu. — 2 K los bruoills, K nais lo fuoills, N nais lo foill, R lo bruelh nays lo fuelh. — 3 R Belamen, K ab bon solaz gen, N ab bon solatz g., R ab bo solatz sen, A ab conort, K en c., NR em conort.

5 R B. l. tenha pos lo denha, N B. loieigna, KR brumor. — 6 R Camor uayre al meu ueyaire a uzatie al traidor, KN a lusatge al traidor.

7 A E denan v. faran, K D. uos farai, N enan, R Car denan uos fara s. ben per melhor. — 9 N Ver es p. b. f. col f. en mains loscz p. h., R Uers es que per be fait col frayt e mans luocs es per honor, K laisitz] laidiz.

10 AKN D. maliga, N en sa u., R amors. — 11 AKN Per sa lecha (KN lescha) pren delecha, R P. sa decha pren e lecha. — 12 K uins] uis, R plus] pus, R lo uins] quel ui.

13 N crezia] creia. — 14 N lauzenger, R nil m. p. — 15 R uolia] uolria, ses b. ses e.

16 A chastiador, R Pos q. uey quela non crey. — 17 R Ans, KR groisor, N greissor, K maluaz p. paz. Le texte de I concernant Marcabru commence ici devant le mot groissor. Cals la; corr. C'a la(?).

19 N ni] ui, R D. mey ne p. trey. — 21 I Non sai motz, R No say m. t. cart l. f. e. quint lay c., N fot] fort. — 21 AIK E. t. d. lamors (I lamor) e torna en peior (IK torna peior), N lamor en tornar negror, R Enayssi ... torna negror.

22 AIK derissont, N desiron. — 23 IKN Tuit (N Tut) cill gartz, R Tuyt elegartz pren las uils partz elh en lor. — 24 IK E qi meils fa sordeiza, N sordeisa, R E qui miels fa sordey aura com de la colba al pastor, AN cum de la golan (N golau) p., IK lagnel.

25 A tol la pel] tot la pel, N tollepel c. qi escorga uoltor, A escortia, R De d. a. tolera p. sel q. escoriara u.

 

C

I
1
     En abriu. son clar li riu. pres del pascor.
   
     Quan li fuelh. naysson pel bruelh. desotz la flor.
    Ab bon conort. me deport, de fin amor. veramen.
     
II
 
     Qui a drut reconogut. d'una color.
 
5
     Blanc lo tenha. ses ledenha. e ses brumor.
    Quamor uaire. a mo vejaire. a lusatge del trachor.
     
III
 
     Dieus cofonda. damor gonda. sa ualor.
   
     Per tot renha e desdenhal bellazor.
    E qui beu mai que non deu. lo uis li tolh sa uigor.
     
IV
10
     Si ma mia. non crezia. lausenjador.
   
     Lauzengier. ni folh parlier. encuzador.
    Yeulh seria. sil plazia. de fin cor ab bon amor.
     
V
 
     Mas quar uey. quella no crey. castiador.
   
     Que maluatz. a triatz. quar lan groyssor.
 
15
Be souen. torna la den. la lengua on sent la dolor.
     
VI
 
     Quant ab mey. lai uenon trey. al passador.
   
     Non sai mot. lo quartz al tot. el qins lai cor.
    Aissella mor. aissi torn en gran negror.
     
VII
 
     Aquist con. son deziron. e raubador.
 
20
     Qusquecx gartz. on es sa partz. qui mielhs n'a lezor.
    Qua dur auzelh. tolh hom la pelh. selh qui escorga uoutor.
     
VIII
 
     En la mar. sai anar. e destiu e diuern.
   
     E sai tan navegar. per que dreg me guouern.
    E non cre. que de re. degus me descazern.

 

E

I
1
     En abril s'esclarzisson li riu. contra·l pascor.
   
     E nais lo fueill per los brueils e uei la flor.
    Ueramen. ai ieu conort. em deport de bon amor.
     
II
 
     Qui la te tal com la denha. enquer aillor.
 
5
     Si faill lai. e non pren sai. ni n'a auctor.
    Ca bon dreg l'a dieus eleg. a folia muzador.
     
III
 
     Qui a drug. reconegut. duna color.
   
     Blanc lo tenguamor. lo denha ses brumor.
    Camor uaira al mieu ueiaire. fai semblan de traidor.
     
IV
10
     Dieus maldigua. amor pigua. e sa ualor.
   
     Per tot leca. mala deca. beuedor.
    E qui mais beu. que non deu. lo uis li tol sa ualor.
     
V
 
     Si mamia. non crezia. enguanador.
   
     Lauzengier. ni mal parlier. encuzado[r].
 
15
Sieus seria. sis uolia. ses bauzia e ses error.
     
VI
 
     Mas ieu uei. quela non crei. castiador.
   
     Mas al malvatz. en da patz. quar la groisor.
    Souen mena. lai la lengua. on la dens ha dolor.
     
VII
 
     Aquist con. son deziron. e raubador.
 
20
     Cascuns gartz. hi clama partz. et el e lor.
    Quill mesfai. lo sordeis trai. com de la sol al pastor.
     
VIII
 
     Cant al meï. ne uenon trei. al passador.
   
     Non saí mot. trol quartz la fot. el quins lai cor.
    Enans torn en decli amor. e chai en error.
     
IX
25
A dur auzel tol la pel aquel qu'escorgual voutor.
     
X
 
     Denan. vos fara semblan. bon e meillor.
     
XI
 
     Per servir gen. a talen. mal e peior.
     
XII
 
Vers es per ben fag. cap frag. en motz luex e per honor.
     
   
MARCABRU.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI