Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Jeanroy, Alfred; Salverda de Grave, Jean-Jacques.  Poésies de Uc de Saint-Circ. Toulouse: Imprimerie et Librairie Édouard Privat, 1913.

457,016- Uc de Sant Circ

2 jen m. h.] ieu mos huoills mss. sauf CR, Et ieu mon cor el cor a vencut (vensut C) me CR ; an] a mss. (sauf Ua’) — 3 els huoills] eill huoill A, pels huelhs CR ; cella] celleis N²IKUD — 4 Moront] morem U ; el cors en mor répété R — 5 El cors en mor gardatz estranha (si estranh R) re CR.; ben] mal N² — 6 Quem fan mos huelhs quayssim volon aucire C, Quem fa mos huelhs que saneron a. R ; Fai me] quem fai me N, Qim fai U ; lui] a lui IK — 7 De] dun a’ ; d’envej] denueia NU ; cossir] dezir a’ — 8 Consir els oils de dol e ieu de dezir a’ ; E·ls] los A ; e si eis] el si es U, e sieus N, e mon cor C —

9 Sim planc nim plor N²FID, Sin plor nin planh R, Nin plor nin plaing a’ — 10 Ni hai F ; plaigna NU — 11 que] quem CRU — 12 negus] degus R — 13 E eu posc (poc F) dir N²IKFD, E p. o dir CR ; ric son miei] r. soi de R, ricx suy de C — 14 manque C ; E sieu iam N², E sieu jam IKD, E sim iam N — 15 ai] ia U ; li] quol C ; nil] ni li U — 16 fazia a] voliauzir CR, volia a G ; aucir] morir U —

18 prec] pres U — 19 cors] cor FN²U ; la bocha te a’ — 21 En d. I, E dobla CRD ; me] men AD ; l’esglai] liesgard U, l’esgarç G (corrigé en lesglai par une main du XIVe siècle) ; sospire] consire U — 22 me·l] men A ; E f. mi sentz F — 23 endevenir] esdeuenir ANG — 24 non o] no mo A —

25 E si men l. I, E quan men lays CR, E cant men l. N ; m’estai pres] pres mestai N²IKF — 26 E cant NUG — 27 P. que d. t. retorn AU — 28 Car] Qe U — 29 E nom sembla quan CR, E gen non par qab U, E ges n. p. N — 30 Que ylh CR, Qella A, Qe cil N², Qar il U ; autrui] autre CR — 31 Ans me (mi R) par be CR ; qez ilh] que ylh CRU, qella A, qe cil N² — 32 Aquo CR ; tot’] toz U ; mortz] mort C —

33 La strophe V est remplacée dans IKN²D par la suivante qui, dans U, se trouve après la str. V: So per (par D) qu’il sap e a (qel sapça U, qu’il sapca D) dedins son cor — Que domna a (Q. don aduz U) valor e pretz e be — E so par com (queo D) lenansa e la (el U) mante (monte D) — E la defen que non dechai ni mor — Li salve (saluia U) dieus aitant quant ieu desire (manque D) — E (El U) prec sil platz quel eissa ne (non U) saire — Nils (Qels U) enemics non fassa esiauzir (escuzir U) — Sobrels sieus faichs (faillis D) ni sos amics marrir.— q’ieu] que CR ; conuc] conoc N, conog V ; C s’arrête ici. — 36 Que] E N ; mors cors G ; en viu en mor a’ — 37 El s. totz j. R, Eilh fui ades U, Eill sō q. j. G — 38 manque là et se trouve à 40 dans N ; E dels s. b. a’, ananzar G — 39 Qiacels qa doncs liaui (le reste du vers manque) U, Car cels que donc l. e. a. a’, ca c. qadoncs la ment enanzir G — 40 manque dans N (cfr. vs. 38), qui s’arrête ici.

Les vers 41-44 manquent dans G. — 41 Ja non cuges qeu vos azire a’ ; R s’arrête ici. — 42 Non uus sia greus sieu sui f. s. U — 43 Ses guiardos qar sel quaras desire U — 44 Mius fal t. U ; fa·l] faill IK, sal a’ ; trot D.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI