Observacions - Bemerkungen - Observations - Observaciones - Observations - Osservazioni - Observacions

Sakari, Aimo. Poésies du troubadour Guillem de Saint-Didier. Helsinki: Société Néophilologique, 1956.

 

APPENDICE

 

VIDA

 

MANUSCRITS: A 130d (Studj, p. 406); B 112a (Studj, p. 702 s.); E 206a; I 78a; K 62b; P 45b (Archiv, L, p. 251 ss.); R 1a, Sg 99 rº; a II 34 rº (RLR , 45, p. 268); a1 263 (Collectanea, p. 18); ancienne traduction italienne dans κ 61 (Mussafia, Sitzungs.-Ber. der K. Akad. der Wiss., philos. -hist. Kl., t. 76, Vienne 1874, p. 222, et V. de Bartholomæis, Le carte di G. M. Barbieri, p. 42). Razos dans EPRSg, à propos des pièces XIII (234, 16) et VI (234, 7). (Bibliogr. ignore que Sg aussi présente les razos).

ÉDITIONS: Parn. occ., p. 281; Choix, V, p. 207; Mahn, Werke, II, p. 37; Mahn, Biogr. 2, p. 34 (d'après B et d'après EIKR). Chabaneau, Biogr., p. 266; Boutière-Schutz, Biogr., pp. 177-186 (et 389 s.). Dans sa traduction (Hist. litt. des troub., III), Millot a utilisé, pout la vida, plusieurs mss., et pour la razo, les mss. E et P.

Graphie de A.

 

 

ABEIKPSgaa1
R
LA VIDA D’EN ·W· DE SAN LEIDIER
 
Guillems de Saint Ledier fo us
Guilhem de San Leydier fo us
 
rics castellans de Veillaic, de
ric castelas de Nualhac qu'es
 
l'evescat del Poi Sainta Maria. E
en l'avescat del Puey. E fo
 
fon honratz hom e bons cavalliers
mot honratz homs e bos cavayes
5
d'armas e larcs donaire d'aver,
d'armas e larcx d'aver,
 
e mout enseignatz e cortes e mout
e gen ensenhat e cortes.
 
fis amaire; e mout era amatz e
 
 
grazitz.
 
 
Et entendet se en la Marqesa
Et entendet en la Marquesa
10
de Polomnac, que era sor del
de Polonhac.
 
Dalfin d'Alvernge e de Na Saill de
 
 
Claustra, e moiller del vescomte
 
 
de Polomnac. E·N Guillems de Saint
·G· cantava
 
Leidier si fazia sa[s] chansos
d'ela e·n fes motas chansos
15
d'ella e l'amava per amor. E
e apelava se ab
 
dizia·il »Bertran», et a N'Hugo
ela son »Bertran», et ab N'Ugo
 
Marescalcdizia atressi »Bertran»,
Menesqualc son »Bertran».
 
q'era sos compains e sabia totz
N'Ugo Menescalc sabia totas
 
los faitz e·ls ditz d'En Guillem
las amors d'En ·G·
20
e de la Marqesa; e tuich trei se
e de la Marqueza.
 
clamavon »Bertran» l'uns l'autre.
 
 
Mout avion grand alegressa tuich
E estero en mot gran alegrier
 
trei entre lor. Mas a·N Guillem
lonc temps los tres »Bertrans».
 
de Saint Leidier tornet en gran
Mas ·G· tornet en gran
25
tristessa, qe·il dui »Beltran»
tristeza, car li doy »Bertran»
 
feiron gran fellonia de lui.
fero gran falha contra En ·G·,
 
 
si com poyres auzir.

 

VARIANTES. — I BIKaa1 leidier si fo; E Guilem de saint leider si fo uns, P uill'm (espace blanc pour l'initiale) de sam lesdier (il y a aussi comme titre, écrit en rouge: Guill'm de sam lesdier) si fo un, Sg Guilem (espace blanc pour l’initiale qui n'a pas été exécutée, mais en guise d'indication pour le m iniaturiste, on a tracé un petit g délié en marge) de sant deidier (et comme titre: Vida d'En Guillem de Saint Deidier) si fo uns — 2 BIK ueillac, E noaillac, aa1 uelaic — 2-3 PSg ueilac (Sg uelaic) del uesqat del poi (Sg puey) santa maria e (P et) — 3 IK puoi; a1 sancta — 4 a fon ornatz hom (e manque); e manque Ea1; Sg caualier; P fo mout onratz hom boms c., Sg fo honrˉatz hom e bos caualier. — 5 I d. ellarcs; P larc; B l. e donaire; donaire manque ESg — 6 IKPaa1 e molt e. (Pa enseignat) e molt (P mout) c. e (P et) — 6-8 ESg e molt ensenhatz e molt cortes e molt (lacune jusqu'à:) grazitz — 7 B fins; P et ml't amatz; era manque IK.

9 se manque BEaa1 — 9-12 Sg Et e. en la (lacune jusqu'à:) seror del dalphi daluernhe e (lacune jusqu'à:) moyller — 10 AB p. (B polomiac) que era sors, EIK polonhac (IK polinac; en marge inférieure de I, une main plus moderne a ajouté: la marquisa de polōgnac) quera sor (E serors), a1 polonijac (corrigé de polomac) qera serors; P polomac qera seror de (sic); a de de (sic) polomiac qera serors del — 11 B sail; IK d. daluerne e de na zalais de, aa1 d. daluergne e de na sail de — 11-12 E dalfi daluernhe (lacune jusqu'à:) e m., P d. delauerne & de na zalais & molher — 12 a1 molier — 13 Ba polomiac; a1 polonijac (corrigé de polomac) en guilliem; P polomac en gull'm de sam — 13-16 ESg polonhac en guilem (Sg guillem) si c(h)antaua de l(i)eis e fes per l(i)eis ma(i)ntas bonas chansos e dizia li B. et a nugo — 14 P lesdier; a fazia sas; A sa c. — 15 I d. ellamaua — 16 IKPaa1 disia li b. (P brertram) et (a e) a nugo — 16-18 B diziha li B. qel dizia atressi bertran an hugo marescalc qera sos c. et el s. t. — 17 E manescalc d. autressi, IK marescal disia (I disi) altresi, Sg menescal d. autressi; P mariscal disia autresi bertram — 18 a qe era sos compaign; a1 compaing; B c. et el sabia; P qera compagnos saubia t. — 18-19 ESg lo quals era sos compa(i)nhs e s. to lo fait den guilem (Sg guyllem); IK compaing e s. tot lo faich el dic (K dich) de guillem (K willem) de san (K saint) leidier — 19 aa1 els deitz; P guill'm (e·ls ditz manque) — 20 P et toit t.; IK tuit t. si — 21 EIK clamauen; aa1 clamauan bertrant lus; P clamauen bertram lun come lautre — 22 B auiant g. alegranssa; ESg molt agron gran alegreza ensem(p)s tug, IKP m. (I mot) aguen (P agen) gran larguessa (P legressa) ensembre tuit (P toit), aa1 molt auien grant alegranza ensemble tuig — 23 IKa1 t. mas an (corrigé de qan dans a1); entre lor manque BSga; E t. mas en guilem, P t. mais a guill'm — 24 I de san; P de sam lesdier t. poi en; Sg sant deider; E leider; aa1 grant — 25 IKP queill (P qe li) dui bertran; a diu (sic) bertrant; B bertran, a1 bertrant; ESg tristeza quill dui bertran — 26 aa1 feiren; P fero g. feonia, Sg feron (gran manque) f.; IK feron g. f. dellui — Après lui, B ajoute: e gran uilania, P: si con uos poretz (Archiv lit pouetz) auzir, ESg: si com uos auzirets en la razo de las soas chansos Et aqui son de las soas (soas manque Sg) chansos si com podetz (Sg uos poiretz) auzir.

 

RAZO DE XIII (= 234, 16)

 

 
(E)Sg
R
 
Dig vos ai d'En Guilem de Saint
Dig vos ay d’En ·G·
 
Leidier qui fo ni don, e quals fo
don fo ni don, e de
 
sa dona, e com N'Ugo Manescalcx
sa dona,
 
fon sieus, e com tug trei se
 
5
clamavon »Bertran» l'un[s] l'autre,
 
 
En Guilems ab la Marqueza e com
 
 
N'Uc. Lonc tems l'avi' amada et
 
 
onrada, E[n] Guilems la Marqueza.
 
 
E molt lonc temps avia durat lur
ni com duret lor amor, de la
10
amors, e molt l'avion menada
Marqueza e de luy,
 
avinenmen, senes blasme e senes
 
 
folor, car molt tenion cubert ço
e com tengro cubert e selat so
 
que fazia a tener cubert et en
que fazi’ a cubrir, En .G. e sa
 
crezensa. Car molt s’en alegraven
dona, e com agro gran alegrier,
15
las gens de l’amor de lor, per so
e, per amor d’els, mot d’autres.
 
car maint fait avinen se fazion e
 
 
se dizion per la lor amor.
 
 
Et en aquela sazo si avia una
E en aquela sazo si avia una
 
molt prezada do[m]pna e molt be-
dona mot bela e prezada e
20
la e molt ensenhada en Vianes, la
avinen, so era la
 
comtesa de Rossynhol; e tug li
comtesa de Rossilho; e tug li
 
valen home li portavon gran honor
gran senhor e·l baro li portavon
 
e gran reverensia, e En Guillem
mot gran onor, e En .G.
 
plus que tug li autre. Molt la
mais que tug; car el la
25
lauzava e molt la prezava e molt
lauzava mot e
 
la vezia volontier; e tant se
la vezia voluntiers, e la amava
 
deleitava en parlar d'ela que
e deleytava se en parlar de
 
tota gens crezion qu'el fos sos
lyeis, que totz homs crezia que
 
cavaliers. E la domna si·l vezia
fos sos cavayers. E la dona
30
plus volontier que negun cavalier
 
 
del mon e plus si deleitava de
se agradava mot de
 
lui; et el si deletava tant
luy. Tan s'agradava En .G. de
 
d'ella qu'el n'estava de vezer
lyeis qu'el n'estava de vezer
 
la Marqueza. E la Marqueza s'en
la Marqueza. Don ela n'ac
35
engelozit e crezet veramen qu'el
gelozia e crezet sert que
 
fos sos drutz; e totas las gens
fos sos drutz; e tota la gen
 
o dizion.
o crezia, mas non o era.
 
E ella mandet per N'Ugo
Tan que la Marquesa mandec
 
Manescalc e si se reclamet
per N'Uc Menescalc e·s clamet
40
d'En Guillem fortmen, e si·ll
a luy d'En .G., e disg que
 
dis qu'ela s'en volia venjar
vengar se volia d'En .G. per
 
al sen de lui: »E enaisi qu'ieu
sen de N'Uc: »E enaysi que ieu
 
vos vueyl far mon cavalier,
vuelh far mon cavayer de vos,
 
per so qu'ieu say qui vos es, e
per so car sai vos qui es, e
45
sai qu'ieu no poiria mays trobar
car non trobaria
 
negun cavalier mas vos c'a mi se
cavayer que·m covengues may vos,
 
covengues, ni don el tant deia
ni de cuy En .G. degues
 
esser iratz com de vos. E si
esser tan irat com de vos. E
 
vueyl anar en peregrinatge a
vuelh anar en pelerinatge ab
50
Saint Antoni en Vianes; eu vueyl
vos a Sant Antoni en Vianes,
 
que vos vengatz ab mi. E vueil
 
 
anar a l'alberc a Saint Deidier,
e anaray a San Leydier,
 
en la soa mazo, et en la soa
a mayo de .G., jazer en sa
 
cambra jazer e el sieu leit; et
cambra; e el sieu lieg
55
en aquel leit vueil que vos
vuelh que vos
 
dormiatz ab me.»
jaguatz ab mi.»
 
N'Ucx Marescalx, cant auzit
E can N'Uc o auzi,
 
aiso que la dompna li disia, el
 
 
se meravilhet molt, e dis a la
meravilhet se mot fort e dis:
60
Marqueza: »Ma dopna, trop me
»Dona, trop me dizes d'onor;
 
dizes gran honor e·l major
 
 
plaszer que anc fos dig a
 
 
cavalier. Ve·us me a totz
e ve·us me a tot
 
vostres comans.» — La domna
vostre comandamen». La Marqueza
65
s’apareillet d’anar a Saint
s'aparelhet gent e be,
 
Antoni, e mes se en la via ab
e mes se en la via ab
 
las soas donzelas e con cava-
sas donzelas e ab sos cava-
 
liers assatz; e venc s'en a
yers; e venc a
 
l'alberc a San Deidier e des-
San Leydier e y des-
70
montet a l'alberc d'En Guillem.
cavalquet;
 
En Guillem non era el castel,
mays .G. non era el castel.
 
mas la dona fa reseubuda e
Pero la Marqueza fo gen
 
honrada e servida fortmen a sa
aqulhida a sa
 
volontat e a son plazer. E la
voluntat. E can venc la
75
nueit se colga N'Uc lo Marescalc
nueg, colquet ab si N'Uc
 
ab si el leit d'En Guillem.
el lieg d'En .G.
 
La novela fon saubuda per
E si fon saupuda la novela
 
tota la encontrada, don Guillem
per la terra. E can .G. o saup
 
fo molt tristz e dolens outra
fon trist e dolens.
80
mezura. Mas no volc mostrar
Mas no li·n volc mostrar
 
brau senblan a la Marqueza ni
brau semblan a la Marqueza ni
 
a son »Bertran», ni far guerra
a N'Uc,
 
ni far senblan qu'el en crezes
ans fazia semblan que res no·n
 
nien, mas si s'esforset de
saupes; mas esforset se fort de
85
servir la comtessa de Rossynhol
servir la comtessa de Rossilho,
 
e de partir lo cor de la Marque-
e parti son cor de la Marque-
 
za. E s'es aquesta chanso que
za. E adonc el fe aquesta
 
ditz:
chanso que dis:
 
Pueys tant mi fors' Amors que m'a fait entremetre,
Pus tan mi forsa Amors c'ayssi·m fay entremetre.
90
la quals es escrita aisi, si
 
 
comvos auziretz. E pueis dis
 
 
en la repreza:
Et en la tornada el dis:
 
Bertran, Bertram ben ferra a mespendre,
Bertran, Bertran ben feyra a mespendre,
 
Si·ll mensonja fos vers, ailhors feira az enpendre.
Si·l messonja fos vers, et alhors ad apendre.

 

VARIANTES (de E). — 1-8 manque Sg — 9 tems — 10 avien — 14-15 c. E molt salegrauon totas las — 16-17 sen fazion e sen d.

19 dona — 21 comtessa de Rossinhol — 23 revenensia en guilems — 26 tan — 29 dona — 30 volontiers — 31 se — 32 se deleitava tan — 33 dela q. — 34-35 Sg E la m. sengelozit (entre n et g, un m — au lieu de en — a été ajouté en interligne; par une main plus moderne?) — 37 ho.

38 & — 39 se clamet — 40 de nugo f. e si — 42 & anaisi — 43 vueill faire — 46 me — 47 tan — 49 vueill a. en pelegrinatge — 50 e vueill — 51 venhatz — 52 Leider — 53 maizo — 54 & el — 56 dormatz.

57 manescalx — 58 dona — 60 dona — 61 mager — 62 plazer quez anc fos digz — 63 t. los — 64 dona — 65 Sg saint avec i ajouté en interligne — 67 & ab cav. — 69 saint leider — 70 en l. den guilem — 71 guilems — 72 mas plus fo la d. r. & — 73 onrada — 74 v. & — 75 colgua nuc manescalc — 76 guilem.

77 fo — 78 guilems — 79 fo tritz — 85 Rossinhol — 87 E fes a. — 89 Pos t. me f. — 90 la cals es escriuta — 93 Bertran Bertran ben feira; dans R, deux lettres rayées entre ben et f. — 94 aillors feiraz e.; fos] R fors.

                   E pois non aus aillors mon fin cor endemetre
                   Ben deuri' enplegar mon sotils sen e tremetre,
                   Si·n plages qe·m laisses & mon servizi metre
                   Cil cui hom liges sui, ses dar et ses prometre.

 

Texte de P: Dich vos ai d'En Guillelm de Sam Lesdier qui fo·m, don, & cals fo la dompna, e com fo so N'Uc Mariscalc, & con tuit trei si clamavon »Bertrains», la donna & En Guillelm & N’Uc. Guillelm de Sam Lesdier si avia amada la Marqesa de Pollomac lonjamen & onrat. Et mout lonc temps avia durat lor amors, e molt l'avian menada avinenment, senes blasme & senes follor (?), qar ml't tenion cubert so q'era a tenir, & an acresenza. & mout s'allegrava totas las genz de l'amor per lor (sor?), car maint fait avinen s'en faison & s'en dision.

Et en aiqella saison si avia una mout presiada dompna en Vianes, & mout bella & mout enseignada, la comtessa de Roissillon; et tuit lig (sic) valen home li portaven grant henor & reverenza, e·N Guillelm de Sam Lesdier plus qe tuit li autre. Mout la lausava & mout la presiava volentier; & tan se delectava em parler d'ella que toutas genz cresion q'el fos sos chavaliers. Et la dompna si·l vezia volentier, plus qe negun autre chavalier, & plus delectava de lui. Et els delectava tan d'ella q'el n'estava de vezer la Marqesa. Et la Marqesa s'engelosi & creset veramen q'els fos sos drutz, & totas la genz o dision.

Et la Marqesa mandet per N'Ucs Marescals & si s'en reclamet d'En Guillelm, et si li dis q'ella s'en volia vengier al sen (le ms. als en) de lui: »Enaisi q'eu vos voll far mon chavalier, per so q'eu vos conosc & sai qi vos es, et sai qu'ieu non poria mais trobar neuns chavaliers mais vos c'a mi se convenges, ni don Guillelm debia essare tant iratz com de vos. Et si voill anar a Saint Antoni in Vianes em pellegrinage, et si voill anar ad albert a Saint Lesdier, en la soa maison & en la soa chambra, & jaser el sieu leitz. Et en aqel leithz vos voll qe vos dormaz con mi.»

N'Uc Mariscals, qant ausi aiso qe la dompna li disia, ell s'en merveillet mout & dis a la Marqesa: »Trop me disetz grant honor e·l major plazer q'anc foz diz a cavalier; et ve·us me a toz le vostre comanz». — La dompna s'apareillet (sapareilla avec -et ajouté en interligne) d'annar a Saint Antonin, & mes se en la via collas soas dompnas & collas soas donçellas & con N’Uc Marescals & con maint autre chevaliers; & ven s'en ad albert a Sains Lesdier, en l'alberc de G. En Guillelm non era en lo chastel, mas an pois fo la dopna onrada & servida a sa voluntat & fait a li granz onorz. Et la noich se coilga N'Uc ab si, en lo lietz d'En Guillelm.

La novella fo sabuda per totas las encontradas, dont Guillelm fo fortz dolenz & vergongnos. Ni no·n vollc moustrar bravi semblan a la Marqesa ni a son »Bertram», ni far guerra ni senblan qe en creses nien, mas forzet se de servir la comtessa de Rossillon & partir lo cor de Marqesa, & fet aqesta chanson qe dis:

                   Pois tant m'esforça Amors qe me fai gien tremetre
                   Q'a la gensor del mon aus mas chansons trametre,

 

RAZO DE VI (= 234, 7)

 

 
(E)Sg
R
 
Digh vos ay d'En Guillem qui
Auzit aves de .G. de San
 
fo ni don. E si amava la comtesa
Leydier qui fo ni com amet la
 
de Polonhac, la quals avia nom
 
 
Marqueza, si com vos aves
Marqueza,
5
entendutz. Molt era savia et
 
 
ensenhada. En Guillem de Saint
 
 
Leider si l'avia amada e honrada
 
 
longa sazo e fazia sas chansos
ni com en can-
 
d'ela. Et ella no·l volia rete-
tet. E ela no·l volia retener
10
ner per cavalier ni far li
endreg d'amor per cavayer;
 
plaszer d'amor; ans, can vench
ans, can venc
 
a la perfi, si·ll dis la vez-
a la perfi, ela·l dis:
 
comtessa: »Guillem, si·l ves-
»En .G., lo vescoms,
 
coms, mos maritz, no m'a coman-
mos maritz, no·m comandava
15
dava e no m'en pregava, ieu non
e no m'en preguava. No·us
 
tenria vos per cavalier ni per
tenria per mon cavayer per
 
servidor».
mon servidor».
 
En Guillem, cant auzit la
E can .G. auzi la
 
responsion de la Marqueza, fo
resposta,
20
molt tristz e dolenz, si s'en
fo mot trist e marritz, e
 
anet pensan en qual guiza el se
pesset se en cal maneyra
 
pogues engignar com el fezes la
poyria penre genh que fezes
 
comtesa prejar a son marit lo
pregar la Marqueza a son marit
 
vezcomte qu'ela lo degues
 
25
retener per son cavalier. E
co·l retengues per son cavayer.
 
acordet se qu'el fezes un vers
E acordet se que fezes un vers
 
en persona del marit, que·l
en persona de so marit.
 
maritz pregues sa dona per lui.
 
 
E·l vescoms, lo marit de la
 
30
dona, se deletava molt en las
Lo vescom se deleytava mot el
 
soas chansos e·n sos vers, e
cantars d'En .G., e
 
chantava molt ben. E En Guylem
cantava mot be e bel. E·N .G.
 
anet e fes lo vers que ditz:
si fe un vers que ditz:
 
Dompna, ieu vos sui messagiers,
Dona, ieu vos soy messatgiers
35
Et el vers entendetz de cui.
Del vers, e entendres de cuy.
 
 
 
 
E cant ac fait lo vers, el lo
E quant l'ac fag, si·l
 
mostret al vezcomte de Polonhac,
mostret
 
al marit de la dompna, e comtet
al marit de la dona, e comtet
 
li la razo per qu'el l'avia fat:
li la razo que elh li avia fag.
40
c'una soa domna l'avia dig
 
 
qu'ela non l'amaria si non la
 
 
fazia preghar a son marit. E·l
E·l
 
vezcoms fo molt alegres del
vescoms fo mot alegres cant
 
vers, cant l'auzit e saup la
auzi lo vers,
45
raizo per que era faitz; et
 
 
apres lo fort volontiers. E
e apres lo voluntiers; e
 
ades cant lo saup, comtet la
can be lo saup, cantet lo
 
razo del vers a sa moyller. La
a sa molher. E la
 
domna entendet ades aiso, e
dona entendet lo tan tost e
50
recordet se d'aiso qu'ella
recordet se de so
 
avia digh ni promes, e dis a
c'avia prames a·N .G. e dis:
 
si maseissa: »Hueimais no mi
»Hueymay no·m puesc
 
puesc ieu defendre az aquest».
defendre ad aquest per razo».
 
E a cab d'una gran pessa de
E a cap de
55
temps, En Guillem si venc sa
tems, .G. ne ve vezer sa
 
domna vezer, e si·ll mostret
dona
 
e·ill dis com el avia fait tot
e dis li co el avia fag
 
son comandamen e com l'avia
son comandamen e co l'avia
 
faita preghar a son marit, e
fag pregar a son maritz, e
60
qu'ella, per merse, degues
que ela, per merse, degues
 
creyre los sieus precx et
obezir als sieus precs o ad
 
aquels de son maris. Don la
aquels de son marit. E adonc la
 
dompna lo reseup per cavalier
Marqueza lo receup per cavayer
 
e per servidor. E lor amor
e per servidor. E ayssi·l pres
65
anet et estes si com digh ay
de s'amor.
 
en l'autra razo.
 
 
Et aqui es lo vers si com
E aysi a de sas chansos.
 
vos auziretz:
 
 
Don[a], ieu vos sui mesatgiers.
 

 

VARIANTES (de E): — 1 Dig vos ai den guilem — 2 comtessa — 5 auzit — 6 guilems — 7 & onrada — 8 longua — 10 li] negun — 11 plazer endreg damor ans quan vens — 13 guilem — 15 preguava ieu no.

18 En Guilem de Saint Leider quant — 19 responsio — 20 tritz e molt dolens e si sen — 22 enginhar — 23 comtessa preguar — 24 v.] comte — 25 & — 29 maritz — 30-31 deleitava m. en sas c. & en sos — 32 cantava m. ben & En Guilem — 34 mesatgiers.

38 dona — 39 fait — 40 dona — 41 no l. si no — 42 preguar — 44 can — 45 razo per quera — 46 & — 47 quan la saup comdet — 48 r. a sa moiller e la — 49 dona e. ades la razo e; Sg aiso] an so — 50 quela — 51 dig e p. — 52 meteisa — 53 pusc.

54 & a cap — 55 tems En Guilem; dans R, co exponctué après t. — 56 dona — 57 e dis — 59 preguar — 60 quela per merce — 62 marit — 63 dona — 64 amors — 65 estet & anet si com denan ai dig.

67 Et aisi es — 69 Don ieu; manque dans Sg.

 

Texte de P: Guillelm de Sain Lesdier si amava la Marqesa de Pollomac, si com avez auzit; & amet la lonjamen, q'ella no·l volc retener per cavalier ni fa (sic) li plaser endreit d'Amors. Qant venc a la perfin si li dis la vescontessa: »Guilielm (sic), si·l vescons, mon marit, no·l me comandava ne non m'en pregava, eo non terria vos per cavalier ni per servior.»

En Guillelm, qant ausi la responsion de la Marqesa, fou mout trist & mout dolenz. Et si s'en anet pensan en qal guisa el se pogues engengnar con el fezes la contessa prejar a son marit q'ella lo degues retener per cavalier & per servidor. Et acordet se q'el fezes un vers em persona del marit, qe·l marit preges sa dopna per lui. E·l vescons si se delectava en los soas chansos & en sos vers. Et chantava mout ben. E·N Guillelm anet & fet lo vers qe dis:

                   Donpna, en (sic) vos sui messagiers,
                   E·l vers entendez de cui,
                   Et salutz vos de part selui
                   Qe vostre jois allegra & pais.
                   Et dic vos ben de ver omais:
                   Vostre messagier vertadiers
                   Serai del vers, quil ce·l vos chan.

Et qant ac faitz lo vers, el lo moustret al marit della, & contet li la raison per q'el l'avia faig et com la dompna li avia dich q'ella no l'ameria si ella no·l fasia pregar a son marit. E·l vescons fo mout leigres del vers, qant l'auzi & saup l'achaison per qe era faitz. Et apres lo fort volentiers. Et ades qant lo saup, comtet la rason a soa molhier. Et la domna entendet so q'era.

Et a cap d'una grant sason, En Guilelm si venc a sa dompna vezer & si·ll mostret e·l dis com il avia fach son coumandamen et con l'avia faicha pregar a son marit, et q'ella, per merces, li deges creire so qe son marit li avia dic. La dompna lo avia promes, si·l receup per cavaliers & per servidor. E lor amors estet & anet si com avetz ausi en la raison denan.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI