Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Squillacioti, Paolo.  Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999.

Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009.

155,022- Folquet de Marselha

1 Tant] Molt W; abellis] abellies C, abelex V; pessamens] pensamen PUVWcκ, pessamenz con -z agg. L.   2 que] qui DGLUWcls; vengutz] uengut MO; e mon fin] inz en mon MRf; assire] ausire W.   3 per] om. bκ; no·i] non QW; pot] po O, pos W; nuills autre] autre nul O, nuill autre LQVWc, nuills autres BDKMRUf, nuill autres I, luns autre C; pens] bes CV, precs O, pretz R; caber] aber W.   4 In W solo: ne ia nus tant non mi; mais negus (negu V)] luns autres C, autres iois Uc (autre c); no m’es (nô es D)] no mer G; plazens] plasen V.   5 c’adoncs] adonc L; viu] sui C, uieu R; sas] san PS; quan] tan U; m’aucio·ill] macuoill D, maucion PSc, mausizols R, maucion li U, mazizon ls, maucil douz V; cossire] sospire Obκ, sospirs R.   6 fin’amors] finamor GUV, fins amor O; aleuja (aleuza PS)] maleuiam C, maleuia E, mauleuça Q, maleuia bκ, aleuiam IKLON, aleuian U, aleugan f, aleuiâ G.   7 que·m] quim LNV, qen M; promet] promes V; joi] iois QU; lo·m] lon P, lo G, lem LOQ, len Uc; dona] dôna G; len] ien f.   8 c’ab] ca DLU; bel (sul r. R)] om. MNPQSV, .I. ls; semblan] scemblans N; m’a] mai U; trainat (-niat L)] tirat ABU, tengut C, trazit f.

9 Ben] Bem PQ; es] er R; dreitz] dreit RUVbκ, dreich LPS, endrecs O; niens] nien LQRUVc, neienz G.   10 Eu] e ACDIKLR; qu’en] quem PQUcls; als (al DPS)] mais CIKLMNOQRUVfcls, si G (su ras.); s’Amors] samor EGQRUVbfκ; aucire] auciure V.   11 qu’a] cab ls, qar OPSUc, cant Q, ca (segue una lettera di dubbia lettura) R; escien (ascien M)] scien D.   12 que] qui D, on RV, don f; er] ier O; vencutz] uencut QRVf, uengutz b, om. O; ni el no (nom GIK, nô DEQcf)] ni ABls, mi nil O; vens] uen Uc, recrezens ABls.   13 vencutz] uencut QRV; si er] si sier E, iert O, soi R; qu’aucir] caussit R, causis OU, cauçion M, que mort EGPS; m’an li] mel M; sospire] cossire LMUbcfκ.   14 tot] tant IKLMQUc; soavet] so anet O, dolçamêt Q, planamen R; si] pois ABMRVf, quar CIKOQUbclsκ; lieis] liey CDPQS; cui] qe O, qieu RV, qui f.   15 non ai] nô ia O, nom uen V; socors] secor Q, lunh ioi C, conort O; ni] e L, que DGPS; d’aillor (-ors BIKLNOQRUls)] dailhons f, daltra DGPSbκ, dautre E.   16 amor] amors L; non] ni Q; puosc aver] ai cor ni D.

17 Bona] Bella BOQ; siatz seus platz RV; si·us] sious L, si uus U; sufrens] soffren LRUVc.   18 del ben] dels bes CV; vuoill] uiul V; qu’ieu] cô L, quen N; sui] son IKV; del mal] dels mals CVf; sufrire] sufreire R.   19 W solo: lou e tener; lo] li C, le Mf, los Fa; mals] mal CGLQRV; no·m] non MU, nô DIKQcf, ñ G, nous V; poira] poiran CVf, pora L, pogra PS, porra Q, poiria RU; tener] teners D.   20 W solo: que pertot ingalment; anz] an Q; m’er] mês R, mes V, er bκ; semblan] semblanz MLOPRScf; que·l] quels CIKRVf, qa P; partam] partan IU, partâ GKNQ, pairan O, partem bκ; egalmens] egalmen ABCLQUVc.   21 e s’a vos] et sil uos W, pero sius CFaLMNRUVcfls, e si O; platz] uoles O; qu’en autra] qe dautra UW, cab autras O; qu’en] quas CIKLMRfls, cad NVc; autra] naltra Q; me] mê O.   22 ostatz] tolez DFaPS, partetz CEGIKMORVbflsκ; la beutat] las beutatz AB, la beltaz GLU; e·l] et W; gen (genz Fa)] doutz ABCLMNORUVbcflsκ.   23 e·l] en O, et W; douz parlar] gen parlar Of, bel semblan ABLMNQRUcls, gai solas C, bel solatz V; que] qui DGW; afollis] afolleis C, emfolleis f, esfolis R; mon] mos CN; sen] sês O.   24 pois partir m’ai] partir mai pois QPS, puois mai partir G, pueis partray me R, paix partan me V, pos partirai W.

25 A] Ca DEIKPSbκ, Qar G, Mas V, om. Q; totz] tot MQ, qec ls; jorns] iorn DGMOQUls; m’etz] mi es Q; plazens (-s esp. R)] plagen LUVc.   26 qu’ie·n] qieu CIKLMNORUV, quem f, qe ls, so EGbκ; vuoill] nul V; als] al Vcls, ails Q, om. P; huoills] huil V; ab] a D, am f; que·us remire (queous L)] que uos mire Q.   27 car] qe O, quieu R; a mon pro no·us] no uolgra iaus ERbκ (queus R); a] al DPS, ia O, per V; mon] meu PS, men D, mom ls; pro] pron Mf, grat DGIKOPSV; no·us] nos DP, non MGNSUcls; poirian] porion ren U, poirien c, pogueson ERbκ, pogron anc CMf; vezer (uesser V)] uer N, uezere U.   28 mas a] ca bκ; mas] et ABLNQUcfls, car DORV, om. E; a mon] al meu DOPQSls, al men G; dan] danz G; vezon trop] uos uezon C; vezon] uezous AB, ueç D; sotilmens (sotili- con seconda i esp. G)] sotilmen ABELOQRUVcls.   29 mos (mon OU)] mas CEIKRVbκ; dans] dan ORVUcκ; non es] no mes CV, no mer ERblsκ; so sai pos] so sai mas AB, cho sai can D, siuals pos MLNcf, pos siuals U, sauals quar C, car siuals ERbκ, pois eo posc O, dôna per queu Q; no·m] mo D, no PSU, nô O, om. Q; n’azire] cossire D.   30 es mos (er f; mon GLOQ)] mes tan EIKMRUVcls (tot V), [mes tan] es mos κ, mos b, me sap PS, mi don ioi C; pros (pro GO)] dous EIKMRUcls, bon PS, gen V; per qu’ieu] per que ELRV, per cui S, quan C, can mo f; m’albire] albire f.   31 si] seu O; m’aucietz] manzjez (con -j- da i) G, maucien P, mor per uos O; que] ia O; que no·us estara (stara f)] nocauus sia D, nocaos estara PS, qe non us stera U; gen] iês O.   32 car] que DIKPS; lo] le MQf; mieus dans] meu dan EORUVbκ, meu danz GL; vostres] uostre EGOPSUVls; er] es ERUVf; eissamen] assamenz G (con -e- su ras.).

33 Per so] Pero GIKQRls; nous am dona Cf; no.us] uous da nous G, nos DIKM, non uus U; saviamens] sauiamen ALOQRUVc, saunamen D.   34 c’a] can D, anz O, qar UVbclsκ; vos] uoi PQ, nos V; sui] sui con -i agg. sul r. G, so QV; fis] fins BMOUf; mos] mon DGblsκ, mi Qf; ops] sui Q, eis f.   35 e·us] e uos GLUbcls (eu G), [eu cug] e uos κ, uos NQf, quieus CMR, que os D, qeu uos PS, et aqich O; cuig] tem LNRUbcfls; perdre] prendre C.   36 e·us] e ous L, e uos GPSU, ieus CM, om. O; cuig] pens ABQ, tem Vf, crei O; a mi sui] sui a mi MNORUVbclsκ, son uas mi IKf (uai f); nozens] nozans G, noszen L.   37 pero nous aus mostrar mos mals ni dire f; per so] pero IKLNRUVbcls (son V); mo mal (mos mals Rls) nous (nouus U, nom N) aus LNRUbclsκ; mon mal] mos mals IKV, mon dan AB, mon cor C.   38 quieu nol uos dic tan tem far fallimen C; a l’] el N; a l’esgar] als esgartz C, al semblam V.   39 que·us cugei (cug bκ, cugi f)] quar lo·us cuich ABLMNcls (ar ABls), qera cuit U, car nous uuelh RV (lous V), car laus qe O; mas] et ABLMNORUVcls; m’en] me fi V; repen] repren Rcf (seconda r erasa f).   40 Om. O; e] en IKRV; els] nels EM, nals CLUc, neals B, al R; huoills] cor R; et ardimen] ez espauen L.

Om. QW.   41 Mort me sabon dôpna qan uos remire O; Trop] E car GPS; mais dompna] meils dona EVls, miltanz GPS; qu’ieu] quieus f, que DPRSV; no] nous ABMRVf; sai] aus Rf.   42 Om. GPS; e] om. V; car anc] sâc O; car] si Dbκ, seu U; aic] nac f, fui Lc, sui U; dautr’amor] dautra dôpna O, damor U, de uostramor V; desire] jauszire LUc, rire R.   43 penet] ponet PS, repent GO; anz vos] anz uos uos B, car aus EORVbfκ; un] u L, no V, om. R; cen] tem O.   44 car] et IKLNUc, om. O; proat ai C, proar ai O; ai] qi P; l’autrui] autrui CDEGPRSVbfκ, atein O.

Om. IKLMNOQVW; tornada di CR: Donal fin cor quieus ai nous puesc tot dire / mas per merce so quieu (quieus R) lais per non sen / restauratz uos ab bon entendemen (captenemen R) (= FqMars 155,1 [V], 36-38).   45 Chanzon uas lei ten ua qi qe sen aire Uc (Cansons c); Vas] Uers G; Nems] neins G, nen D, nem PS, nemze Eκ, nense b, nempze f, neras ls; t’en vai (ua G)] se uai DPS, uai Ebfκ; chanssos] chanzon Gf; n’azire] mazire D, aire ls.   46 car] que DEGPSbfκ, om. Uc; gaug] gauz GPSUc; n’auran] om. D; per] segon ABls; escien] albire ABls.   47 tres] trei ls, autra U, autres c, om. PS; dompnas] donna U; eu] en G; presen] preson D.

Solo in ABDGUcls.   48 car ellas] e celas DGUc; tres] trei ls; valon] ualnom Uc (-non c); ben] mais Uc; d’autras] daltra U.

 

1 Tan DEFaGIKLMOQVbκ; abelis DEFaLNPQRUbcfκ, abelist W; pensa- DEFaIKMOQSbfls, penssa- BN; pessa- V; -menz DGIKSls, -mentz FaM, -menç Q; -ment W.   2 quesses C; sest W; uenguz DGNPSUc, uenguç Q, uenuz W; en DEGOPQSUWbcκ; mo L; fi Lls; asire PSUbκ.   3 a que segue n (?) erasa U; pod L; nuillz D, nuils EK, nulz G, nullz P, nulls M, nuls NSUfls, nulhs R; null Q, nul Wc; altre PSW; penz ls, pes DGIKPQS, pess L; chaber L, cabere con -e erasa b.   4 mas IK, mai Q; neguns GMOls, nigus P; non UW, nô f; dous CEIKMObfκ, dolz DGNPSU, dolsz L, dolç Qc, dos R, douç ls; ne L; plasenz GUls, plazenz IKc, plasens N, placenz D, plagenz L, plaissens M, plaisenz PS, plaisêç Q, plaisês O.   5 qa- BCMOPQSUcf; -doncx ERbκ, -donx f, -duncs G, -donc CDQUc, -donch N; uio DL; sans DGIKLOUcf, sanz M, sains Q; can DIKNSVbfκ, qand A, qant OQ, cant Rls; maucizol C, maucisol LN, mausizol Eκ, mauzisol f, mausisol b, mauciol GMQ, mausioill IK, mausioil O; conssire DNf, consire EGPSUcls.   6 fina A; alleuia cls; mon DEGIKMNOPQSUbcfκ.   7 ioy V; mais IKLPR, mai f, ma U; lent Q.   8 qab MOPSc, quap Cls, cap bκ; senblan GIPSf, senblant U, semblant Qc, scêblan L; mha L; loignamen D, loniamen EMNOPRSUVbcflsκ, longament GQ.

9 be CDLRV; quan CDEGMNc, cant QRf, can IKVbκ; faz DOPSUVls, fas CEIKRf, faiz Gc, faiç Q, fach L, fag N, fauc bκ; dreictz D, dreiz Gc, dreiç Q, dretz CMNf, dreiz c; nienz DIKPSls, nient QR (-t esp. R).   10 ieu MObflsκ; puosch N, puesc CEMRblsκ, puecs f, puos GPS, posc Q, pos D, pois IO, puois K, pusc UVc; mai Cf, may R; si amors C; uole con -e esp. G; me BDEORUVbcκ; aussire IR, ausire EKbfκ, auzire M.   11 quaz CKM, caz Eκ, quatz I, cas f, cad DVb; essien Ebκ, esien IKPRS, escient GLQ, ensien Of; mha L.   12 no L, nô (con tit. agg.) G; uencuz DNPSUc, uencuç G; ne L; il IK, ill L; uenz DGIKLPSV, uentz M, uenç Q; recrezenz ls.   13 uencuz DGNOPSUc, uenchutz L; mer corr. in sier L; caucir N, calcir Q, causir DIKf, cauzir V; qaucis U; mant AB, mhan L; consire Ubcfκ.   14 tan LMQc; suauet CENUVcflsκ; se LPS; puois B, pos M, pus RVf; car IKObκ; delleis IK; leis EGLMNOUVbclsκ, leys R; lei DPQS; dezire CEMRcflsκ, deszire L.   15 no GL; hai DLN, ay R; secors DEPSUVbcfκ, socor da sec- G; dallor Cc, dailhor M, dailor V; dailors N, dalors O, dalhors R, dallors ls; dautre E; non DIKQRVcfls; atent Q.   16 altr DGPS, autra BN; no CGLMbκ; puesc CEMRVblsκ, puecs f, puosch LN, posc Q, pusc Uc, pois O; hauer L; talent Q.

17 dona CRbκ, domna IKMNV, donna U, dôna DGLQcls; sius V, sios PQS; plaz DFaGNPSUc, plaç Q, plasz L; siaz FaGNPUc, sias EIKQS, seaz D, siasz L; sofrens BIK, soffrens Q, sofrenz DPS, sufrenz G, suffrentz FaM, suffrens ls; sofren R, sufren UV, suffren c.   18 be DEFaIKLRbcκ; qeus DEFaGILMNOPQSUcls; uuel C, uoill DFaIKLNPS, uoll con -l agg. G, uoil OQcls, uoilh U, uuelh Rf, uueilh M, uueill Ebκ; qeu DEFaGIOPQSUcls; soi DELNPRSbcκ, soy f; sofrire BDGIKPS, sufrire E, suffrire FaMcls, soffrire LQ.   19 pueis C, puois DIK, pueis EMf, pos PQS, pus RV, puis b, puieis κ.   20 anç Gcls, ansz L, ans CERVbfκ; senblan G, sêblan K, scemblan N, semblât Q; senblanz P, sêblanz O, scêblanz L, semblans Rf; engal- BGIKNOPRSUbcκ, engual- E, -menz GIKMPSls, -mentz Fa; -ment Q.   21 sios L, seus R; plaz DGKNPSUWc, plaiz E, plasz L, plas Q; quaz IKLM, cadz R; qad c; altra DGPSls, altre W; mi MW.   22 ostaz NUc, ostaç Q, ostasz L, ostas W; partez GKO, partes MRbκ; beltat DPQSW, beutad c; beltatz L; douz BOVls, dolsz L, dolz NUc, dous Cfbκ, dos MR; gent QW.   23 bell M, dous Ebκ, douz IK, gent f; scêblan L, sêblan R; afolis DFaGIPQSls, afolist W, enfolis EOUVbcκ, enfollis LN, efolis V; mo LR; mons N.   24 pueis CEMbfκ, puois DIKN, pos L, poi P; mhai L; da Q; mo L; essien ENRbκ, esien Fa, esciêt Q, enssien f.

25 toz DGNPSUc; tut Q; iornz IK, iors L, iorz PS; mes DEGIKLMNOPRSUVbclsκ, mest f; pus RV; bellæ M; bel CDEPQRSf, bell GIKMbκ; pus RV; plaçenz D, plasenz IKls, plaisenz GOPS, plaissenz M, plasens NQb; plaisen U, plazen V, plasen c.   26 qen DPQSc, queu INO; cho G, son bκ; uueill Eκ, uueilh M, uuelh R, uuell f, uuel C, uoill DIKLNPS, uoilh U, uoil GOQcls; hueils E, hueills bκ, hueilhs M, huelhs R, huels Cf, oills N, oillz DIKLPS, oils QUcls, oilz GO; qieus M, qeos PS.   27 quar CLMPUc; mo L; no GS; poiriant B, porian L, poirion IKls, porion GV, porio D, poiriû O, porrion PQS; poguesson Rbκ; ueçer c, ueszer L, ueder Qb.   28 e Lls; mieu Ols; ueszo L, ueson MNO, ueçon Qc, uedon b; truep ls; sutil- U, subtil- Cf, suptil- LNSc, sobtil- D, soptil- OV, suttil- Q; -menz DGIKMPS; -ment Q.   29 mous G; danz DIKMPSls, danç GQ, dansz L; no LNS, nô DGIKOQcf; cho PS, zo GV; pus V; seuals L; sauals R; pois L, pus f; nome con -e esp. L; aire LNQUc, ahire O, asire V, adire b.   30 ans CERVfbκ, ansz L, ainz N, ains Q; douz Ils, dolz MUc, dos R; domna CIKNVls, dôna DGLMQ, dona ERbκ, donna Uc; qeu DGNOPQUc; marbire IKQ.   31 se Q; mauciez NSU, maucies Qls, mauciesz L, mauçiez c, maucisetz C, mausizetz Ebfκ, maussizetz R, malçiez D, maussies I, mausies K, mauzires M; estaura Q; gêt Q, ien Rc.   32 quar CLMOUc; meus DNPQScls; mieu Lbκ; danz PScls, dâç Q; uostrer P; uostres U; eisamen Ebcκ, eysamen R, issamen CPS, essamen N, eissamêt Q, examen V.

33 cho DLNS, zho P, zo V, ço Uc; domna IKMNU, dôna DGLQf, dona Rbκ, donna c; sauiamenz GIKMPS, sauiamez ls; sauiament Q.   34 qa BCLMNPSf; car Vblsκ; soi DEKLNPRSUcκ, soy f; fyns f; e LMOP, & ABCDEQRSVcf; obs EIKLNORUVc; trahire AB, trayre C.   35 cuich BG, cug CIKMV, cuic E, cuit DPQS; me LO; no CLV, ñ GK; puesc CEGIKMRblsκ, puecs f, puos D, puosch N, posc OQ, pusc UVc; haver L.   36 eos D; cug CEIKMNRbκ, cuit DPSUls, cuid c, cuich G; noçer Vc, nocer D, noser GIKOPQSb, noszer L, noscer N; soi DELNPRSUbcfκ; nocenz D, nosenz IKUc, nosenç Q, nozenz Mf, nosens b, noisenz PS, noisens O.   37 cho DG, zho P, zo S; mun G (-u- su ras.), mo LN; môstrar P; ne LV.   38 mais LQRf; esgart DEGIKOQRblsκ, esgard LMNPSUc; podez CDGINOPSUc, podesz L, podes EKMQ; mo L; diuire G.   39 qieus Kbκ; cuidei Q, cuiei S; quer N; cuig BLls, cug MNbκ; leos L, leus Nc; dire L; mais f; e LM, & ABORVcls; ara f, era DGIKPQS, eras ENRUVbcκ, oras L; me LS; repêt Q.   40 uuils V, hue- CEMbκ, o- EGIKLNPQSUcfls, -ls C, -ilhs M, -illz GIKLPS, -ils NQUcfls, -lhs E; uergoigne G, uergoina N, uergoingnia U, uergogna Qc, uergonha bκ, uergonh CR, uergoin IKV, uergoinh f, uergogna E, uergogn ls; uergoinhæ M; e CIKPVls, & DEGQRScf; ardiment Qf (-t erasa f).

41 mieils ls; domna IKMNV, dôna DLcfls, donna U, dona CRbκ; queu BEINUcls; non IKUbclsκ, ñ D   42 quar CELM; anch LN; ior LR; ac IKV, ag N; dezire EMlsκ; iausire U, iaudire c.   43 non Uf; pened Ucls; repen O; ans CIKN, ansz L; .j. f; sen ERVbκ.   44 quar CMPS; e L; hai DL, ay R; prohat D; altrui DGPls; captenemen CDEGIKNPRSVbcfκ, captenimen O, chaptenimen U.

Tornada di CR: 45 ay R. 46 cen R.   45 Ues PSκ; sen PS; chanchos D, chansos Ebκ, canzos PS, chanzons ls; chanson f; qeis AB; nadire b.   46 gauch BD, gauç c; nanra G; meo Dc, meu con titulus su m- G, meu EPSUls; essien Eκ, esien b, ensien f.   47 donas DEbκ, dônas Gcfls; ieu Efbκ; prezen Eflsκ.

48 cellas G, zelas U; ualo D, uallon G; be D; daltras DGc.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI